23.4.2018

AISLP verze pro mobily a tablety slaví rok

Už je to rok, co jsme spustili AISLP databázi pro mobily a tablety s operačním systémem Android. Mnozí z vás ji už využívají a pro ty z vás, kteří zatím váhají, nebo neví, o co jde, jsme připravili stručné shrnutí. 

AISLP databáze pro mobily a tablety s operačním systémem Android je softwareový a databázový off-line produkt  a je tak ideální pro uživatele, kteří chtějí databázi využívat neustále a kdekoli. Využívá stejná data jako verze pro PC a simuluje většinu jejích uživatelských funkcí. Je zaměřen na intuitivní ovládání, co nejrychlejší vyhledávání, a plně respektuje obecné a zavedené principy práce s mobilními zařízeními. Navíc přináší další funkce, které tato technologie umožňuje, jako je vyhledávání pomocí scanneru čárového kódu. AISLP databáze pro mobily a tablety je nabízena v různých variantách rozsahu dat od varianty zdarma až po variantu pro profesionální uživatele na bázi předplatného.

Více o jednotlivých variantách a info ke stažení naleznete zde: https://www.aislp.cz/produkty/mobilni-telefon/  

Na obrázcích níže si můžete prohlédnout, jak databáze v mobilním telefonu vypadá.

 

19.4.2018

Upozornění k registraci léčivého přípravku OLYSIO, 150MG CPS DUR 28, kód SÚKL 210009

Rádi bychom vás upozornili na to, že léčivý přípravek OLYSIO, 150MG CPS DUR 28, kód SÚKL 210009, není uveden v databázi AISLP na aktualizovaném CD 2018.2.

 

Databáze AISLP 2018.2 vychází z oficiálně zveřejněných dat SÚKL ke dni 29.3.2018, kde byla registrace tohoto přípravku zrušena. S ohledem na skutečnost, že zrušení registrace tohoto léčivého přípravku má být účinné až od 1.5. 2018, vydal následně SÚKL 12.4. 2018 opravu „Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ" s tímto oficiálním stanoviskem: Ústav ve vydávané opravě seznamu zohlednil změnu stavu registrace léčivého přípravku OLYSIO, 150MG CPS DUR 28, kód SÚKL 210009, neboť zrušení registrace léčivého přípravku má být účinné až k 1. 5. 2018.

Viz stránky: http://www.sukl.cz/sukl/oprava-seznamu-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-12-4-2018

 

16.4.2018

27.- 29. dubna se koná XII. jarní interaktivní konference

27.– 29. dubna 2018 se koná největší odborná konference praktických lékařů v Praze v roce 2018, jejímž pořadatelem je Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP.

 

Konference má postgraduální charakter a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží Certifikát o účasti.

Místo konání: Slovanský dům Na Příkopě 22, Praha 1

Témata přenášek:

 • Antikoagulační léčba
 • Alergie
 • Asthma bronchiale
 • Deprese
 • Demence
 • Nespavost
 • Nefrologie
 • Osteoporóza
 • Diabetes mellitus
 • Erektilní dysfunkce
 • CHOPN
 • Onkologická prevence
 • Prevence KVO
 • Vakcinace
 • Úzkostné poruchy
 • ICHS T

 

Více na: http://target-md.com/jarni-interaktivni-konference/

 

9.4.2018

Nové léčivé přípravky na aktuálním CD a v mobilní verzi

Níže uvádíme krátký přehled nově registrovaných léčivých přípravlků, které naleznete v aktualizované verzi CD k 1.4.2018 a v mobilní verzi.

 

Jedná se o nové léčivé přípavky, ke kterým zaujala Evropská léková agentura (European Medicines Agency, EMA) kladné stanovisko k udělení rozhodnutí o registraci a kterým již SÚKL přidělil kódy léku:

ADYNOVI 250 IU/5 ml, 500 IU/5 ml, 1000 IU/5 ml, 2000 IU/5 ml, 250 IU/2 ml, 500 IU/2 ml a 1000 IU/2 ml prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (rurioktokog alfa pegol) - pegylovaný rekombinantní lidský koagulační faktor VIII s prodlouženým plazmatickým poločasem k léčbě a profylaxi krvácení u pacientů s hemofilií A.

ALKINDI 0,5 mg, 1 mg, 2 mg a 5 mg granule v tobolkách k otevření (hydrokortison) - nová léková forma hydrokortisonu určená k substituční léčbě u dětí.

ASMOKEN 1,5 mg tablety (cytisin) - přípravek k odvykání kouření.

CRYSVITA 10 mg, 20 mg a 30 mg injekční roztok (burosumab) - nová biologická léčba X-vázané hypofosfatemie s rentgenograficky prokázanou nemocí kostí u dětí od 1 roku a dospívajících s rostoucí kostrou.

FASENRA 30 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (benralizumab) - nová biologická léčba - přídatná udržovací léčba těžkého eozinofilního astmatu.

HEMALIBRA 30 mg/ml a 150 mg/ml injekční roztok (emicizumab) - bispecifická monoklonální protilátka („přemosťující“ koagulační faktory IXa a X) k rutinní profylaxi krvácivých epizod u pacientů s hemofilií A s inhibitory faktoru VIII.

IBALGIN SUS 200 mg a 400 mg, IBUPROFEN ACTAVIS 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg a 300 mg, IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg a 400 mg perorální suspenze v sáčku - nová léková forma.

INTRAROSA 6,5 mg vaginální kulička (prasteron) - léčba atrofické vulvovaginitidy u postmenopauzálních žen.

JORVEZA 1 mg tablety dispergovatelné v ústech (budesonid) - léčba eozinofilní ezofagitidy u dospělých.

LEVOPRONT 60 mg tablety (levodropropizin) - nová léková forma.

NESSAPOL SÁČKY 100 mg, 200 mg a 400 mg perorální suspenze v sáčku (ibuprofen) - nová léková forma.

OCREVUS 300 mg koncentrát pro infuzní roztok (okrelizumab) - nová biologická léčba relabujících forem roztroušené sklerózy a časné primárně progresivní roztroušené sklerózy.

ONCASPAR prášek pro injekční/infuzní roztok (pegaspargáza) - nová léková forma.

ORKAMBI 100 mg/125 mg a 200 mg/125 mg potahované tablety (lumakaftor/ivakaftor) - rozšíření indikací - nově i pro děti od 6 let.

OZEMPIC 1,34 mg/ml injekční roztok v předplněném peru (semaglutid) - nový analog glukagon-like peptidu-1 (GLP-1) k léčbě pacientů s diabetes mellitus 2. typu.

PIVINORM 200 mg a 400 mg potahované tablety (pivmecilinam-hydrochlorid) - nové beta-laktamové antibiotikum k léčbě nekomplikovaných infekcí dolních cest močových.

PREVYMIS 240 mg a 480 mg potahované tablety, PREVYMIS 240 mg a 480 mg koncentrát pro infuzní roztok (letermovir) - nové antivirotikum k profylaxi cytomegalovirové infekce u pacientů podstupujících alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT).

RUNAPLAX 10 mg potahované tablety (rivaroxaban) - k prevenci žilního tromboembolismu u pacientů po elektivní operativní náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu. 

RUNAPLAX 15 mg a 20 mg potahované tablety (rivaroxaban) - k prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolizace u rizikových pacientů s nevalvulární fibrilací síní; k léčbě hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE) a k prevenci recidivující DVT a PE.

TASIGNA 50 mg tvrdé tobolky (nilotinib) - nová síla 50 mg.

TOLIRASIM 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg, 20 mg/5 mg a 20 mg/10 mg tablety (lisinopril/torasemid) - nová fixní kombinace k léčbě pacientů s městnavým srdečním selháním.

 

3.4.2018

13.dubna se koná již 75. klinická konference RÚ v Praze

13. dubna proběhne v Praze v Konferenčím centru CITY 75. klinická konference RÚ na téma Aktuální témata v revmatologii.

 

Konferenci pořádá Česká revmatologická společnost ČLS JEP, organizační složka ČLS JEP, s podporou partnerů. Moderátory konference jsou prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. a prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc..

Konference má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK dle stavovského předpisu č. 16 a bude ohodnocena kredity jako akce kontinuálního vydělávání. Účast zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích je hodnocena jako součást osobního vzdělávání (POUZP).

 

Více se dozvíte na: https://www.congressprague.cz/kongresy/1kkru2018.html