5.8.2020

Mezinárodní klasifikace nemocí v AISLP: kompletní knížka s chytrým vyhledáváním

Se souhlasem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jsme již před časem zařadili do AISLP plné znění Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (anglická zkratka ICD) ve formě elektronické publikace s funkčními prokliky a textovým prohledáváním.

Kde tento nástroj v AISLP naleznete?
V menu Nástroje nebo také na pravém konci nástrojové lišty - tlačítko s modrým nápisem ICD.

 

Objeví se samostatné okno, kterému dominuje vstupní řádek pro hledání. Pod ním je úvodní seznam hlavních kapitol (modře zbarvené řádky), které fungují jako prolinky, a kliknutím na ně se lze snadno přesunout na vybranou část knihy.

A to je první způsob používání - postupný výběr (jako např. v botanickém klíči).

 

Po výběru dané skupiny, např. Nemoci oběhové soustavy ...

 

... dojde k tomu, že:
namísto okénka pro hledání se nabízí tlačítko pro návrat zpět;
a je zobrazen úvod kapitoly Nemoci oběhové soustavy, včetně oddílu Nepatří sem. I v této části lze využívat funkčních prokliků (cihlově zabarvené řádky) a pokračovat ve vyhledávání v jiné kapitole nebo oddílu.


Tímto způsobem (klikáním na modré nebo cihlově zabarvené řádky) se postupně dostanete až na požadovanou diagnózu (např. Jiné sekundární plicní hypertenze), kterou lze jednoduše přenést do karty pacienta.
Klikem myší na zeleně označený řádek se vpravo nahoře napíše kód I27.2 a klikem na vedle umístěný piktogram se do schránky Windows přenese text "I27.2 - Jiné sekundární plicní hypertenze". Kombinací kláves Ctrl+V tento text vložíte, kam potřebujete.

 

Klikem na piktogram lupy (vlevo nahoře) se lze vrátit do výchozího stavu.

Druhý způsob používání by se dal nazvat „textový“ - do okna pro hledání lze zadat jakýkoliv text např. pokud má pacient problémy s červenými krvinkami, vložíte "červen" ...

 

Ve vytvořeném seznamu výsledků vyhledávání se střídají běžné a tučné řádky:
 - tučné - to jsou přímo názvy kategorií, případně kapitol;
 - běžné - to jsou části textu uvnitř kategorie - její číselné označení je na začátku řádku.


Opět lze jednoduchým klikáním myší dojít až na požadovanou diagnózu (např. Abnormality červených krvinek), přenést ji způsobem popsaným výše, kam je potřeba, a klikem na piktogram lupy se vrátit do výchozího stavu.

 

Třetí způsob vyhledávání lze využít, pokud znáte číslo kategorie a chcete o ní vědět více. V tomto případě lze zadat do okna pro hledání číslo kategorie (např. G12) a dále postupovat jako v předchozích příkladech:

 

Věříme, že Vám tento podrobný popis používání Mezinárodní klasifikace nemocí pomůže maximálně využít možnosti, které Vám naše databáze nabízí, a usnadní Vám práci s ní.

29.7.2020

Už žádná zmeškaná aktualizace u léčivého přípravku

Doplnili jsme pro Vás novou vlastnost: AISLP Vás u konkrétního léčivého přípravku adresně upozorní na neaktuálnost dat.

 

Přímo v okamžiku, kdy se podíváte na Článek, Souhrn údajů o přípravku či Příbalový leták, budete upozorněni, že tato informace již zastarala a v současnosti existuje pozměněný text.

 

Stejné upozornění se Vám může objevit též u Hlavní informace, pokud došlo k zásadnější změně zařazení léku, změně způsobu úhrady či změně v textu indikačního omezení.
Budete také upozorněni na zrušení vybraného balení léčivého přípravku. 

Náš tým zpracuje přibližně 220 textů za týden (Příbalových letáků či Souhrnů údajů o přípravku). Započítány jsou pouze zásadnější změny, nikoli menší "kosmetické úpravy". Týdně je našimi odborníky upraveno přibližně 130 Článků.


Předejděte tomu, aby Vaše data zastarala, přejděte na online aktualizace.

Veškeré podrobnosti k aktualizacím po internetu včetně nových cen naleznete na https://www.aislp.cz/online
Jsme Vám plně k dispozici na telefonu +420 777 746 490 nebo e-mailu online@aislp.cz

22.7.2020

Hlavní informace o léčivém přípravku v novém hávu

Aby byly stále složitější informace srozumitelnější, změnili jsme vzhled Hlavní informace o léčivém přípravku do podoby strukturovaného textu. Díky záložkám v něm ale stále rychle naleznete, co Vás právě zajímá.

 

V ukázce vidíte nové zobrazení Hlavní informace (pro léčivý přípravek Betaloc):

 

Údaje jsou zde přehledně rozepsány, včetně známých i méně známých zkratek (např. zkratka P1 pro Doping). Zároveň, pokud přesně nevíte, co daná položka znamená, zobrazí se Vám po najetí myší na žlutý otazníček bublinová vysvětlivka.

Naspodu okna jsou vidět již zmíněné záložky, které umožňují rychlý přesun na jinou skupinu informací. Některé léčivé přípravky mohou mít více záložek (např. mají více úhrad, indikačních omezení) nebo mohou některé záložky chybět. Pro ukázku více záložek se zajímavými informacemi o úhradě jsme vybrali léčivý přípravek Protopic:

 

Na rozdíl od dřívější verze Hlavní informace jsou zkratky cenových položek rozepsány a nejčastěji hledané údaje jsou zvýrazněny. Také jsou přehledně vypsány významy zkratek specializací lékařů.

Text indikačního omezení bývá někdy velmi dlouhý, podobně jako vysvětlení některých symbolů vykazovacího limitu. Proto najdete jejich podrobný popis a vysvětlení na dalších záložkách. Kde přesně hledat Vám napoví po najetí myší otazníček.

Indikační omezení úhrad je v Hlavní informaci AISLP zformátováno do odstavců, které jsou jasně odděleny, včetně použití odrážek (někdy až do tří úrovní) a jsou tak čitelnější než v jiných zdrojích (viz ukázka pro léčivý přípravek Celebrex):

 

Přivítáme každý nápad, názor či připomínku, abyste s AISLP byli ještě spokojenější.

15.7.2020

Novela zákona změní úhrady léků nebo kompetence lékařů a sester

Ministerstvo zdravotnictví odeslalo do Legislativní rady vlády jednu z nejrozsáhlejších novel zákona o veřejném zdravotním pojištění v jeho více než dvacetileté historii. Řeší několik oblastí souvisejících s dostupností hrazených zdravotních služeb a zejména reaguje na výrazný posun na poli nejmodernějších léků.

 

1. Dostupnější vysoce inovativní léčivé přípravky a léky na vzácná onemocnění

V současné době je vstup inovativních léčiv do systému veřejného zdravotního pojištění pomalý a složitý. Pravidla jsou nesystémově obcházena přes paragraf 16 a u léků na vzácná onemocnění je téměř nemožné do systému vstoupit. Dostupnost pacienta k těmto léčivým přípravkům tak není jednoduchá.

Novela zákona z pera Ministerstva zdravotnictví, která vznikla v široké pracovní skupině složené mimo jiné z odborných společností, zdravotních pojišťoven, profesních komor, farmaceutického průmyslu a pacientů, má za cíl tento stav změnit. „Větší dostupnost nejmodernější, život zachraňující léčby pro pacienty je od začátku mojí prioritou. Pracovali jsem na ní dva roky a je to největší novela zákona o veřejném zdravotním pojištění za poslední dvě dekády. Přináší revoluční změny. Například poprvé v historii zapojujeme do rozhodování o úhradě léků pacienty,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

U léků na vzácná onemocnění novela zavádí zcela nový systém schvalování jejich úhrad, kdy klíčovou roli při rozhodování o vstupu takového léku do systému bude hrát kolektivní poradní orgán složený ze zástupců státu, zdravotních pojišťoven, odborných lékařských společností a pacientské veřejnosti. „Pacientů se vzácným onemocněním je málo a někdy se tak nepodaří shromáždit dostatek dat z reálné klinické praxe, podle nichž můžeme lék standardně zhodnotit, tudíž považujeme za důležité vytvořit pro tyto typy léků speciální systém rozhodování o úhradě," vysvětlil ministr.

Například se jedná o léky na cystickou fibrózu, svalovou dystrofii nebo různé hematoonkologické diagnózy. „Léky na vzácná onemocnění nikdy nebudou v rámci standardního procesu posouzeny jako nákladově efektivní. Doposud tak byla jediná cesta paragraf 16. Velmi vítáme, že se nově bude hodnotit širší celospolečenský dopad vstupu léčiva do úhrad. Není správné, aby se u vzácných onemocnění z důvodu nákladové neefektivity nedostávaly k pacientům léky, které jim mohou zachránit život. Novela Ministerstva zdravotnictví těmto pacientům potřebné léky zpřístupní. Jsme rádi, že jsme se na její podobě mohli podílet,“ řekla předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění a členka Pacientské rady při ministerstvu Anna Arellanesová.

U vysoce inovativních léků bude stanovena delší doba pro dočasnou úhradu a závazek dodavatele doléčit pacienty i v případech, kdy tato lhůta uplyne a léčivý přípravek nevstoupí do standardního úhradového systému.

Návrh také podporuje podávání žádostí o standardní úhradu, a ne skrze paragraf 16, který je určen pro výjimečné případy. Tato možnost v zákoně nadále zůstává, stane se však pro pacienty předvídatelnější. „V posledních letech došlo k masivnímu nárůstu nákladů a počtu žádostí o úhradu na paragraf 16. Jednou z příčin je i vstup nejmodernějších léků na trh, které z různých důvodů nemají přiznanou standardní úhradu ze zdravotního pojištění a pacientům jsou tak dostupné jen skrze tento nástroj. To nevyhovuje ani zdravotním pojišťovnám, které jsou tak zatíženy stovkami správních řízení, ale především ani pacientům, kteří jsou odkázáni k tomu, že i o život zachraňující lék musí požádat pojišťovnu individuálně a čekat na verdikt. Naším záměrem bylo zavést takové mechanismy, které umožní širší škálu léčiv přezkoumat standardně a získat tak úhradu ze zdravotního pojištění, která by pro pacienty byla automaticky nároková,“ uvedl náměstek ministra Filip Vrubel.

2. Rozhodování o nároku pojištěnce

Novelizace zákona také sjednocuje proces rozhodování jednotlivých pojišťoven o žádostech o mimořádnou úhradu přes paragraf 16, zrychluje řízení a zlepšuje procesní postavení pojištěnce. V současnosti totiž nejsou stanovena jasná procesní pravidla pro případy, kdy je poskytnutí některých zdravotních služeb podmíněno předchozím schválením revizního lékaře. Jedná se přitom o více než 450 tisíc žádostí ročně, netýká se pouze paragrafu 16, ale především schvalování zdravotnických prostředků či lázeňské rehabilitační péče.

U některých zdravotních služeb již nebude nutné předchozí schválení zdravotní pojišťovnou, neboť není důvod, aby indikaci přezkoumávala, např. přímé překlady z lůžka akutní péče do následné rehabilitace. V těchto případech může zdravotní pojišťovna vydat souhlas v řádu několika málo dní. Znamená to snížení administrativní zátěže i zjednodušení čerpání hrazené péče pro pojištěnce. Ve složitějších případech bude posíleno postavení pojištěnce a jeho procesní práva. Rozhodnutí musí vycházet z jednoznačných podkladů, které budou obsaženy ve spisu.

„Pojištěnec bude více chráněn a bude mít možnost se proti postupu zdravotní pojišťovny bránit. Chceme tím zvýšit transparentnost řízení a posílit právní jistotu pojištěnců,“ vysvětlila náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Rögnerová. Neúspěšní pacienti se dnes často dnes obracejí na soudy, které však nerozhodují jednotně. Nově bude proces běžným správním řízením, každá pojišťovna zřídí odvolací orgán – revizní komisi, která bude obsazena odborníky na zdravotnictví a právo stojící mimo pojišťovnu.

3. Změna úhrad zdravotnických prostředků

Lidé se zdravotním postižením se dočkají dalších nově hrazených zdravotnických prostředků, patří mezi ně např. sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci, prostředky pro lokální kyslíkovou terapii, ochranné přilby a přístrojové vybavení pro invazivní domácí umělou plicní ventilaci.

U dalších zdravotnických prostředků se navyšuje úhrada či počet kusů, např. u chodítek do limitu bez schvalování zdravotní pojišťovnou, u řečových procesorů či slepeckých holí, plně hrazeny budou např. dětské ortézy z prefabrikátu.

Novela také reflektuje snahu Ministerstva zdravotnictví posílit roli praktických lékařů v systému zdravotní péče a kompetence sester. Podle návrhu by praktičtí lékaři předepisovali například některé pomůcky pro diabetiky, antidekubitní matrace a podložky či různé fixační ortézy. Všeobecné nebo dětské sestry se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí by po nabytí účinnosti novely mohly samostatně předepisovat například inkontinenční či stomické pomůcky.

Širšími kompetencemi vybavený praktický lékař musí být základem zdravotní péče. To oni jsou nejblíže pacientům a hrají v organizaci péče o ně tu hlavní roli. Stejně tak posílení kompetencí sester považuji za naprostou prioritu. V zemích na západ od nás je naprosto běžné, že sestry předepisují zdravotnické prostředky. Zásadním způsobem to usnadní práci sestrám pracujícím v terénu, v domácím prostředí pacienta. Jsem přesvědčen, že tyhle dvě klíčové změny zatraktivní obě profese,“ dodal ministr.

4. Stomatologické výrobky a výkony (ortodoncie)

Na základě návrhu České stomatologické komory byly do novely zákona o veřejném zdravotním pojištění zahrnuty novinky, které učiní péči pro pacienty s vážnými ortodontickými vadami, jako jsou rozštěpy, vrozené nebo systémové vady, mnohem dostupnější a rozšíří úhradu i na jiné než základní zubní náhrady. Více informací v dřívější tiskové zprávě zde.

5. Ostatní dílčí změny

Nová legislativa upraví i proces dohodovacího řízení, ve kterém zástupci jednotlivých segmentů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven jednají o úhradách pro další rok. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby byly zveřejňovány seznamy účastníků dohodovacího řízení a plných mocí a protokoly o výsledku dohodovacího řízení, ze kterých bude zřejmé, kdo jednal, o čem a s jakým výsledkem. „Cílem je, aby bylo dohodovací řízení pro zastoupené poskytovatele i pro veřejnost transparentnější,“ uvedl závěrem ministr Vojtěch.

 

Tisková zpráva MZČR. Dostupnější moderní léky či více kompetencí pro sestry přináší jedna z největších novel za poslední dvě dekády. In: MZČR (online). 3.7. 2020 (cit. 15.7. 2020). Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/dostupnejsi-moderni-leky-ci-vice-kompetenci-pro-sestry-prinasi-jedna-z%C2%A0nejvetsic_19509_4107_1.html

 

9.7.2020

Nově registrované léčivé přípravky/změny v registracích červenec 2020

Připravili jsme pro Vás červencovou aktualizaci, která se na začátku příštího týdne automaticky sama načte do databáze těm z Vás, kteří již přešli na online aktualizace.

 

Níže uvádíme výběr z nově registrovaných léčivých přípravků (léčivých látek) a ze změn v registracích za poslední 3 měsíce, které naleznete od příštího týdne v aktuální verzi AISLP a v mobilní verzi.

ATECTURA BREEZHALER 125 mikrogramů/62,5 mikrogramů, 125 mikrogramů/127,5 mikrogramů, 125 mikrogramů/260 mikrogramů prášek k inhalaci v tvrdé tobolce (indakaterol, mometason) – nová kombinace LABA a kortikosteroidu k udržovací léčbě astmatu u dospělých a dospívajících od 12 let.

BEMRIST BREEZHALER 125 mikrogramů/62,5 mikrogramů, 125 mikrogramů/127,5 mikrogramů, 125 mikrogramů/260 mikrogramů prášek k inhalaci v tvrdé tobolce (indakaterol, mometason) – nová kombinace LABA a kortikosteroidu k udržovací léčbě astmatu u dospělých a dospívajících od 12 let.

CABLIVI 10 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (kaplacizumab) – rozšíření indikace na pediatrické pacienty od 12 let.

COMBIPRESS 150 mg/5 mg, 300 mg/5 mg, 150 mg/10 mg a 300 mg/10 mg potahované tablety (irbesartan a amlodipin) – nová fixní kombinace k léčbě esenciální hypertenze u dospělých pacientů.

COSENTYX 150 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku a injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/peru (sekukinumab) – rozšíření indikací: léčba aktivní non-radiografické axiální spondylartritidy s objektivními známkami zánětu indikovanými zvýšeným C-reaktivním proteinem (CRP) a/nebo zobrazením magnetickou rezonancí (MRI) u dospělých, kteří neodpovídají adekvátně na nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID).

EFLUELDA injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce – inaktivovaná, splitová (štěpený virion), tetravalentní vakcína proti chřipce, s vysokou dávkou antigenu 60 mikrogramů HA/kmen – k aktivní imunizaci dospělých od 65 let z důvodu prevence chřipkového onemocnění.

ENTYVIO 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/peru (vedolizumab) – nová léková forma vedolizumabu pro s.c. podání: ulcerózní kolitida, Crohnova choroba.

FETCROJA 1 g prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (cefiderokol) – sideroforový cefalosporin – k léčbě infekcí způsobených aerobními gramnegativními mikroorganismy u dospělých pacientů s omezenými možnostmi léčby.

FLUAD TETRA injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce – inaktivovaná tetravalentní vakcína proti chřipce obsahující povrchový antigen a adjuvans MF59C.1 – k profylaxi chřipky u starších osob (od 65 let).

HALIMATOZ 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (adalimumab) – nová síla přípravku vhodná pro použití v pediatrii.

HEFIYA 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (adalimumab) – nová síla přípravku vhodná pro použití v pediatrii.

HYRIMOZ 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (adalimumab) – nová síla přípravku vhodná pro použití v pediatrii.

IBALGIN PLUS 400 mg/100 mg potahované tablety (ibuprofen/kofein) – nová kombinace látek ke krátkodobé symptomatické léčbě akutní středně silné bolesti u dospělých.

IBOLEX 200 mg potahované tablety (dexibuprofen) – symptomatická krátkodobá léčba akutní mírné až středně silné bolesti a zánětu u dospělých.

IBUPROFEN B. BRAUN 200 mg infuzní roztok (ibuprofen) – nová síla infuzního roztoku ibuprofenu vhodná pro léčbu dospívajících a dětí od 6 let s t.hm. od 20 kg: krátkodobá symptomatická léčba akutní středně silné bolesti a/nebo horečky, pokud je nitrožilní cesta podání klinicky opodstatněná a nejsou-li možné jiné cesty podání.

INTELENCE 25 mg, 100 mg, 200 mg tablety (etravirin) – rozšíření indikace na pediatrické pacienty od 2 let.

KINERET 100 mg/0.67 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (anakinra) – rozšíření indikací: léčba familiární středozemní horečky (FMF); podává se v kombinaci s kolchicinem, je-li to relevantní.

MORFIN SULFÁT ARDEZ 20 mg/ml perorální kapky, roztok (morfin) – nová léková forma morfinu: silná bolest nebo bolest nereagující na slabší analgetika, zejména nádorová bolest u dospělých, dospívajících, dětí a kojenců od 1 roku.

NEPEXTO 25 mg a 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/50 mg injekční roztok v předplněném peru (etanercept) – biosimilar.

NILEMDO 180 mg potahované tablety (kyselina bempedoová) – k léčbě dospělých s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo smíšenou dyslipidemií, jako doplněk diety:
- v kombinaci se statiny nebo statiny a další hypolipidemickou léčbou u pacientů, kteří nedosahují cílové hladiny LDL-C maximální tolerovanou dávkou statinu, nebo
- samostatně nebo v kombinaci s další hypolipidemickou léčbou u pacientů s intolerancí nebo kontraindikací statinů.

NUBEQA 300 mg potahované tablety (darolutamid) – antiandrogen – léčba dospělých mužů s nemetastazujícím, kastračně rezistentním karcinomem prostaty (nmCRPC), u kterých je vysoké riziko rozvoje metastazujícího onemocnění.

NUSTENDI 180 mg/10 mg potahované tablety (kyselina bempedoová a ezetimib) – k léčbě dospělých s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo smíšenou dyslipidemií, jako doplněk diety:
- v kombinaci se statinem u pacientů, kteří nedosahují cílové hladiny LDL-C maximální tolerovanou dávkou statinu spolu s ezetimibem,
- samostatně u pacientů s intolerancí nebo kontraindikací statinů, kteří nedosahují cílové hladiny LDL-C samotným ezetimibem,
- u pacientů již léčených kombinací kyseliny bempedoové a ezetimibu ve formě samostatných tablet, se statinem nebo bez něj.

OTEZLA 10 mg, 20 mg, 30 mg potahované tablety (apremilast) – rozšíření indikací: léčba dospělých pacientů s vředy v ústech spojovanými s Behcetovou nemocí, u nichž připadá v úvahu systémová léčba.

PALEXIA 4 mg/ml a 20 mg/ml perorální roztok (tapentadol) – rozšíření indikací na pediatrické pacienty od 2 let s t.hm. do 16 kg (síla 4 mg/ml) nebo od 16 kg (síla 20 mg/ml).

RAMIPRIL/AMLODIPINE/HYDROCHLOROTHIAZIDE ADAMED 5 mg/5 mg/12,5 mg, 5 mg/5 mg/25 mg, 10 mg/5 mg/25 mg, 10 mg/10 mg/25 mg tvrdé tobolky – nová fixní kombinace k léčbě hypertenze u dospělých pacientů.

REVLIMID 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg a 25 mg tvrdé tobolky (lenalidomid) – rozšíření indikací: v kombinaci s rituximabem k léčbě dospělých pacientů s dříve léčeným folikulárním lymfomem (stupně 1-3a).

REZOLSTA 800 mg/150 mg potahované tablety (darunavir/kobicistat) – rozšíření indikací: nově také k léčbě dospívajících (od 12 let s t.hm. min. 40 kg) s infekcí způsobenou virem lidské imunodeficience 1 (HIV-1) v kombinaci s dalšími antiretrovirotiky.

ROACTEMRA 162 mg injekční roztok v předplněném peru (tocilizumab) – rozšíření indikací: léčba aktivní systémové juvenilní idiopatické artritidy (sJIA) a juvenilní idiopatické polyartritidy (pJIA) u pacientů od 12 let.

RUCONEST 2100 jednotek prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (konestat alfa) – rozšíření indikací na pediatrické pacienty od 2 let.

RYBELSUS 3 mg, 7 mg a 14 mg tablety (semaglutid) – antidibetikum, GLP-1 agonista pro perorální podání – k léčbě dospělých s nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus 2. typu jako doplněk k dietním opatřením a cvičení: jako monoterapie, pokud je metformin považován za nevhodný v důsledku nesnášenlivosti nebo kontraindikací; v kombinaci s dalšími antidiabetiky.

SARCLISA 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok (izatuximab) – cytostatikum, monoklonální protilátka - v kombinaci s pomalidomidem a dexamethasonem k léčbě dospělých pacientů s relabujícím a refrakterním mnohočetným myelomem (MM), kteří absolvovali alespoň 2 předchozí terapie, včetně léčby lenalidomidem a inhibitorem proteazomu, a u nichž došlo k progresi onemocnění během poslední terapie.

SOVALDI 200 mg potahované tablety, 150 mg a 200 mg obalené granule v sáčku (sofosbuvir) – nová síla a nová léková forma přípravku – rozšíření indikací – nově také k léčbě chronické hepatitidy C (CHC) u pediatrických pacientů od 3 let v kombinaci s dalšími přípravky.

STAQUIS 20 mg/g mast (krisaborol) – k léčbě mírné až středně závažné atopické dermatitidy u dospělých a pediatrických pacientů starších 2 let s postiženou oblastí <= 40% plochy povrchu těla.

TREPULMIX 1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml a 10 mg/ml infuzní roztok (treprostinil) – léčba dospělých pacientů (NYHA III nebo IV) s inoperabilní chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí (CTEPH) nebo perzistentní či rekurentní CTEPH po chirurgické léčbě ke zlepšení zátěžové kapacity.

VAXCHORA šumivý prášek a prášek pro perorální suspenzi (Vibrio cholerae, klasický kmen O1 Inaba CVD 103-HgR) – perorální rekombinantní živá atenuovaná vakcína proti choleře – k aktivní imunizaci proti onemocnění způsobenému Vibrio cholerae séroskupiny O1 u dospělých a dětí od 6 let.

ZEPOSIA 0,23 mg, 0,46 mg a 0,92 mg tvrdé tobolky (ozanimod) – léčba dospělých pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRMS) v aktivním stádiu onemocnění, které je definováno klinickými parametry nebo zobrazovacími metodami.

ZOLGENSMA infuzní roztok (onasemnogen abeparvovek) – léčba pacientů s 5q spinální muskulární atrofií (SMA) s bialelickou mutací genu SMN1 a klinicky stanovenou SMA 1. typu. Léčba pacientů s 5q SMA s bialelickou mutací genu SMN1 a až 3 kopiemi genu SMN2.

Společnost INPHARMEX, spol. s r.o. zpracovává na těchto webových stránkách cookies. Více informací o tomto zpracování se dozvíte zde.