16.7.2018

Novinka na CD 2018.3: elektronická publikace MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí)

Jako novinku jsme pro uživatele AISLP připravili rozšíření programu o elektronickou publikaci MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí) ve verzi pro mobilní telefony i počítače s Windows. 

Jedná se o kompletní elektronickou publikaci Mezinárodní klasifikace nemocí, kterou uveřejňujeme se souhlasem ÚZIS. Ten je vlastníkem publikace Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (MKN), která je zdrojem uvedených informací. Více na http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/mkn

Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (MKN; v originále International Classification of Diseases and Related Health Problems, zkráceně ICD) je publikace Světové zdravotnické organizace (WHO), která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností. V současnosti ji lékaři využívají při vykazování péče zdravotním pojišťovnám.

Původně vznikla v roce 1893 jako Klasifikace příčin úmrtí a jejím cílem bylo umožnit mezinárodní srovnání záznamů o úmrtích. WHO převzala odpovědnost za klasifikaci roku 1948 a počínaje šestou revizí klasifikace, o níž jednala v roce 1949 konference v Paříži, započala přeměna klasifikace v univerzální seznam diagnóz. Klasifikace se postupně stala všestrannou pomůckou např. pro řízení zdravotní politiky nebo k již zmíněnému vykazování péče zdravotním pojišťovnám a obdobným platebním systémům. Aktualizované přepracované verze klasifikace vycházejí zhruba s desetiletou frekvencí a odlišují se číslem uváděným za zkratkou MKN (například MKN-9, MKN-8 apod.).

  

Ikonu ICD nalezete na nástrojové liště.

V elektronické publikaci ICD lze vyhledávat v kapitolách i v podkapitolách.

 

Dále je v publikaci možné hledat podle kódu nemoci a i podle řetězce (například názvu). Jednotlivé úrovně textu a odkazů jsou barevně odlišeny.

 

Také je možné procházet hierarchii do podrobnějších větví.

 

9.7.2018

Nové léčivé přípravky na aktuálním CD a v mobilní verzi

Níže uvádíme krátký přehled nově registrovaných léčivých přípravlků, které naleznete v aktualizované verzi CD k 1.7.2018 a v mobilní verzi.

 

Jedná se o nové léčivé přípavky, ke kterým zaujala Evropská léková agentura (European Medicines Agency, EMA) kladné stanovisko k udělení rozhodnutí o registraci a kterým již SÚKL přidělil kódy léku:

 

ALPIVAB 200 mg koncentrát pro infuzní roztok (peramivir) – léčba nekomplikované chřipky u dospělých a dětí od 2 let věku.

JULUCA 50 mg/25 mg potahované tablety (dolutegravir a rilpivirin) – léčba infekce virem lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1) u dospělých.

LAMZEDE 1 mg prášek pro infuzní roztok (velmanáza alfa) – enzymová substituční léčba alfa-mannosidózy.

LYNPARZA 50 mg, 100 mg, 150 mg tvrdé tobolky (olaparib) - cytostatikum.

MYLOTARG 5 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (gemtuzumab ozogamicin) - cytostatikum, monoklonální protilátka navázaná na cytotoxickou látku.

ROPIVACAINE BIOQ 2 mg/ml infuzní roztok v aplikačním systému (ropivakain) - léčba akutní pooperační bolesti u dospělých.

RUBRACA 200 mg, 250 mg, 300 mg potahované tablety (rukaparib) – cytostatikum.

SEGLUROMET 2,5 mg/850, 2,5 mg/1000 mg, 7,5 mg/850 mg, 7.5 mg/1000 mg potahované tablety (ertugliflozin a metformin) - antidiabetikum, kombinace, léčba dospělých s diabetes mellitus 2. typu.

SHINGRIX prášek a suspenze pro injekční suspenzi - vakcína proti pásovému oparu (rekombinantní, adjuvovaná) k prevenci herpes zoster (HZ) a postherpetické neuralgie (PHN) u dospělých od 50 let věku.

STEGLATRO 5 mg, 15 mg potahované tablety (ertugliflozin) - antidiabetikum, inhibitor SGLT2, léčba dospělých s diabetes mellitus 2. typu.

STEGLUJAN 5 mg/100 mg, 15 mg/100 mg potahované tablety (ertugliflozin a sitagliptin) - antidiabetikum, kombinace, léčba dospělých s diabetes mellitus 2. typu.

 

 

4.7.2018

eRecept překročí české hranice

Pacienti budou mít v budoucnu možnost vyzvednout si své předepsané léky v zahraniční. Česká republika se aktivně zapojila do projektu přeshraniční epreskripce a edispenzace, podporovaného Evropskou unií. Projekt začíná 1. července realizovat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) společně s Krajem Vysočina.

 

Tím, že SÚKL včas odpověděl na výzvu EU, ušetří až 75 procent nákladů na vývoj systému.

Elektronizace zdravotnictví, která se prostřednictvím eReceptu začala centrálně uplatňovat od začátku letošního roku, je jednou z priorit Evropské unie. Od ledna jsou již lékařské předpisy povinně předepisovány elektronicky a do systému jsou zapojeni lékaři, lékárny i zdravotnická zařízení. „Přes počáteční obavy, že eRecept není připraven, odstartovala elektronická preskripce bez potíží a postupně se do ní zapojila většina lékařů. V současnosti je již 81 až 95 procent receptů předepsáno elektronicky. Celkem již bylo od ledna do konce června předepsáno téměř 29 miliónů elektronických receptů,“ uvedla Mgr. Irena Storová, ředitelka SÚKL.

Mnohem méně mediální pozornosti než eRecept na sebe poutá projekt zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice, jehož koordinátorem je Kraj Vysočina. V průběhu projektu se vybudovalo Národní kontaktní místo (brána) pro eHealth v naší zemi, které ČR zapojí do celoevropské výměny zdravotnických dat pro vznikající službu pacientský souhrn a následně i pro službu epreskripce/edispenzace. Služba pacientský souhrn umožní lékaři při ošetřování pacienta z jiné země EU zobrazení základního souboru anamnestických údajů pacienta, pokud je dostupný v zemi, jíž je pacient občanem. Komunikace národního kontaktního místa probíhá zabezpečenými kanály prostřednictvím mezinárodně uznávaných elektronických identit a v souladu s GDPR.

Na projekt přeshraniční výměny pacientského souhrnu navazuje projekt s cílem nasazení služby přeshraniční epreskripce/edispenzace. Ukončení projektu je plánováno na rok 2022, přičemž k ostrému provozu přeshraniční výměny eReceptů a informací o výdejích léků dojde v roce 2020. Projekt bude realizovat SÚKL společně s Krajem Vysočina, který má již bohaté zkušenosti s realizací přeshraniční výměny pacientského souhrnu. Celkové plánované náklady projektu činí cca 710 169 EUR, z toho náklady SÚKL představují 367 00 EUR. Díky včasné odpovědi na výzvu uhradí 75 procent nákladů Evropská unie, což představuje částku 275 000 EUR.

Předávání údajů z elektronického receptu a vracení informací o výdeji eReceptů bude umožnovat, předepsání v jednom členském státě EU a výdej léku v jiném členském státě. Pacient v zahraničí navštíví lékárnu, kde bude lékárníkovi prostřednictvím národního kontaktního místa zpřístupněn obsah elektronického receptu a lékárník léky vydá. Informace o výdeji odejde zpět do země vystavení eReceptu, a pokud to národní systém v dané zemi bude umožňovat, bude následně předepisující lékař o výdeji léčiv zpětně informován,“ upřesnila Ing. Renata Golasíková z oddělení eReceptu SÚKL.

Informace o již běžícím projektu výměny pacientského souhrnu jsou uvedeny na webu: www.nixzd.cz. Plánuje se rovněž rozšíření tohoto webu i webu www.epreskripce.cz o sekci věnovanou projektu přeshraniční služby epreskripce/edispenzace.

 

Tisková zpráva SÚKL. eRecept překročí české hranice. In: Medical Tribune (online). 3.7. 2018 (cit. 4.7. 2018). Dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/43535-erecept-prekroci-ceske-hranice

 

 

18.6.2018

Zákon o elektronizaci zdravotnictví bude připravený na podzim

Věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví chce mít ministerstvo zdravotnictví připravený na podzim.

 

Zdravotnickou dokumentaci by tak mělo jít sdílet elektronicky mezi lékaři do dvou či tří let. Na semináři k elektronickému receptu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Parlamentu v létě předloží novelu zákona o léčivech, který doplní další funkce elektronického receptu jako je lékový záznam nebo kontrola duplicit. 

“Evropa směřuje k tomu, aby byla výhledové možná přeshraniční výměna elektronických receptů i zdravotnické dokumentace,” doplnila zastupující ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová. EU podle ní připravila projekt na její zavedení, v němž bude zemím platit tři čtvrtiny nákladů.

Povinnost evidovat všechny recepty na výdej léků elektronicky platí od začátku letošního roku. Kvůli nepřipravenosti systému a odporů lékařů úřady první rok lékaře za to, že nadále vydávají recepty papírovou formou, nepokutuje.

Do konce roku slíbilo ministerstvo doplnit do zákona možnost nahlížet do lékového záznamu pacienta. Soupis předepsaných a vydaných léků je v internetové aplikaci e-receptu dostupný pacientovi, nově by do něj měli vidět všichni lékaři. “V legislativě bude stanoveno, že se do něj může dívat jen registrující a ošetřující lékař, což bude muset při vstupu potvrdit,” vysvětlil náměstek ministra Filip Vrubel. O každém přístupu bude v systému záznam, což má zabránit úniku informací o pacientech.

Systém bude nastavený na předpokládaný souhlas. Pacient, který nebude chtít, aby jeho lékaři záznamy o jím užívaných lécích viděli, bude moci přístup zakázat.

Od ledna 2019 bude možné papírový recept vypsat jen ve výjimečných případech jako je výpadek elektřiny, internetu nebo centrálního úložiště elektronických receptů spravovaného SÚKL. Ministerstvo počítá, že elektronicky evidováno tak bude zhruba 98 procent receptů. Ostatní budou podle Vrubela zadávat lékárny, ty se tomu ale už dříve bránily.

 

ČTK. Zákon o elektronizaci zdravotnictví bude připravený na podzim. In: Medical News (online). 11.6. 2018 (cit. 18.6. 2018). Dostupné z: https://www.medicalnews.cz/zakon-o-elektronizaci-zdravotnictvi-bude-pripraveny-na-podzim/

 

11.6.2018

Vláda schválila nový systém pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků

Vláda ČR schválila návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která přináší nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Nová úprava zajistí širokou dostupnost plně hrazených zdravotnických prostředků a zároveň minimalizuje ekonomické dopady do systému veřejného zdravotního pojištění. Zpřesněním právní úpravy bude především umožněna plná úhrada většího spektra zdravotnických prostředků, tedy i těch, které byly dosud hrazeny se spoluúčastí 25 % z ceny skutečně uplatněné vůči pojištěnci. Tato částka bude nově součástí výdajů veřejného zdravotního pojištění, nicméně s ohledem na členění úhradových skupin a nastavení limitu úhrady dojde k úsporám systému v přibližně shodné výši. Prostřednictvím dohody o nejvyšší ceně a cenové soutěži bude možné u v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků snížit výši úhrady ještě pod zákonem stanovený limit.

Klíčovou přílohou novely je nový a aktualizovaný seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé úhradové skupiny stanoveny úhradové limity a další podmínky úhrady, tzv. kategorizační strom. Významnou změnou je, že nové zdravotnické prostředky budou zařazovány do systému úhrad každý měsíc (nyní jednou za půl roku). Zařazování zdravotnických prostředků do úhradových skupin bude administrativně velmi nenáročné, protože bude probíhat pouhým ohlášením do příslušné úhradové skupiny, a to bez správního řízení. Správní řízení by Státní ústav pro kontrolu léčiv zahájil až tehdy, pokud by bylo zařazení zdravotnického prostředku zpochybněno. Pro první zařazení všech dnes hrazených produktů je stanoveno přechodné období, které bude trvat cca 3/4 roku. Za účelem pravidelné každoroční aktualizace kategorizačního stromu bude příkazem ministra zakotvena trvalá agenda Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.

Ministerstvo zdravotnictví novou právní úpravou reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, který v červnu 2017 zrušil dosavadní systém úhrad na základě návrhu skupiny senátorů, kteří měli výhrady ke stanovování úhrad zdravotnických prostředků. Podle nich pojišťovnám umožňoval, aby si fakticky samy určovaly, jestli a v jaké výši pomůcku uhradí. Podle soudu to bylo v rozporu s právem na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě veřejného zdravotního pojištění.

 

MZ. Vláda schválila nový systém pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. In: Apatykář (online). 6.6. 2018 (cit. 11.6. 2018). Dostupné z http://www.apatykar.info/kratke-zpravy-14916/