19.9.2023

Mobilní aplikace opět skenuje

Aplikace pro telefony a tablety se systémem Android je nyní vybavena skenerem pro čtení čárových a 2D kódů.

Máme skvělou zprávu pro uživatele mobilní verze AISLP s Androidem (a v brzké době i pro uživatele s iOS).

Nová verze aplikace je nyní vybavena automatickou čtečkou čárových a 2D kódů, dostupnou ve všech variantách, od Free až po registrované nebo placené varianty. Stačí ji pouze stáhnout, nainstalovat a můžete začít skenovat.

Věříme, že tato nová služba potěší nejen stávající uživatele, kteří byli zvyklí na funkci skenování z dřívější verze, ale i všechny nové uživatele. Přejeme vám mnoho spokojenosti s novou verzí aplikace AISLP.

Váš tým AISLP

19.9.2023

Aktualizace září 2023

Aktualizace AISLP září 2023 je připravena ke stažení.

Vážení uživatelé programu AISLP,
se začátkem nového školního roku Vám přinášíme pravidelnou aktualizaci AISLP. Níže naleznete výběr nově registrovaných léčivých přípravků a změn v registracích z této zářijové aktualizace:

Adempas 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg a 2,5 mg potahované tablety (riociguát) – rozšíření indikací o pediatrickou populaci: v kombinaci s antagonisty endotelinového receptoru k léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH) s WHO funkční třídou II až III. u pediatrických pacientů do 18 let s t.hm.>= 50 kg.

Aquipta 10 mg a 60 mg tablety (atogepant) – profylaxe migrény u dospělých, kteří mívají nejméně 4 dny s migrénou za měsíc.

Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 mikrogramů)/dávku injekční disperze
mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – (tozinameran, famtozinameran) - k aktivní imunizaci k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 u dětí ve věku 5 až 11 let. Vakcínu je třeba používat v souladu s oficiálními doporučeními.
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (1,5/1,5 mikrogramu)/dávku koncentrát pro injekční disperzi, mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – (tozinameran, famtozinameran) – k aktivní imunizaci k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 u kojenců a dětí ve věku od 6 měsíců do 4 let. Vakcínu je třeba používat v souladu s oficiálními doporučeními.

Ervebo injekční roztok, vakcína proti zairské Ebole (rVSVdeltaG-ZEBOV-GP, živá) – rozšíření indikace: k aktivní imunizaci jedinců od 1 roku proti virovému onemocnění Ebola (Ebola Virus Disease - EVD) způsobeném virem zairské Eboly.

Jardiance 10 mg a 25 mg potahované tablety (empagliflozin) – antidiabetikum, inhibitor SGLT2 – rozšíření indikací:
K léčbě dospělých s nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus 2. typu jako přídavná terapie k dietě a tělesnému cvičení

  • jako monoterapie, když je použití metforminu nevhodné z důvodu nesnášenlivosti;
  • v kombinaci s jinými léčivými přípravky k léčbě diabetu.K léčbě dospělých se symptomatickým chronickým srdečním selháním.

K léčbě dospělých se symptomatickým chronickým srdečním selháním.
K léčbě dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

Ronapreve 120 mg/ml + 120 mg/ml injekční/infuzní roztok
Ronapreve 300 mg + 300 mg injekční/infuzní roztok (kasirivimab, imdevimab) – antivirové monoklonální protilátky – rozšíření indikací: nově také k léčbě onemocnění COVID-19 u dospělých a dospívajících od 12 let a s t.hm. nejméně 40 kg, kteří podstupují oxygenoterapii a kteří mají negativní výsledek testu na protilátky proti SARS-CoV-2.

Soliris 300 mg koncentrát pro infuzní roztok (ekulizumab) – rozšíření indikace na pediatrické pacienty: léčba refrakterní generalizované myastenie gravis (gMG) u pacientů ve věku 6 let a starších, u kterých jsou přítomny protilátky proti receptoru pro acetylcholin.

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (50 mikrogramů/50 mikrogramů)/ml injekční disperze
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 25 mikrogramů/25 mikrogramů injekční disperze/injekční disperze v předplněné injekční stříkačce - mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – (elasomeran, davesomeran) – rozšíření indikace: k aktivní imunizaci jedinců ve věku 6 měsíců a starších k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2. Vakcínu je třeba používat v souladu s oficiálními doporučeními.

Talvey 2 mg/ml, 40 mg/ml injekční roztok (talkvetamab) – cytostatikum – monoterapie dospělých pacientů s relabujícím a refrakterním mnohočetným myelomem, kteří dostali nejméně 3 předchozí terapie zahrnující imunomodulační látku, inhibitor proteazomu a protilátku proti CD38, a kteří při poslední terapii vykázali progresi onemocnění.

Efluelda injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, tetravalentní vakcína proti chřipce (štěpený virion, inaktivovaný), 60 mikrogramů HA/kmen
Fluad Tetra injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, vakcína proti chřipce (povrchový antigen, inaktivovaná, adjuvovaná)
Fluarix Tetra injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, vakcína proti chřipce (štěpený virion, inaktivovaný)
Flucelvax Tetra injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, vakcína proti chřipce (povrchový antigen, inaktivovaná, připravená na buněčných kulturách)
Fluenz Tetra nosní sprej, suspenze, vakcína proti chřipce (živá atenuovaná, nosní)
Vaxigrip Tetra injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, tetravalentní vakcína proti chřipce (štěpený virion, inaktivovaný) - aktualizace složení vakcín proti sezónní chřipce dle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) pro severní polokouli a doporučení Evropské unie pro sezónu 2023/2024.

Ztalmy 50 mg/ml perorální suspenze (ganaxolon) – přídavná léčba epileptických záchvatů spojených s poruchou způsobenou deficitem cyklin-dependentní kinázy 5 (CDD) u pacientů ve věku od 2 do 17 let; u pacientů ve věku od 18 let je možné v léčbě přípravkem pokračovat.

Přejeme Vám spokojenost při práci s programem AISLP.
Váš tým AISLP

7.9.2023

SÚKL: SÚKL spolu s celníky zabavil nelegálně nabízené léky v tržnici SAPA. Ústav bojuje i proti dalším praktikám tzv. lékových šmejdů

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) spolu s Celním úřadem pro hlavní město Prahu minulý týden zajistil nelegálně obchodované léky v pražské tržnici SAPA. Proti tzv. lékovým šmejdům bojuje SÚKL i v prostředí internetu, kde jsou nabízeny přípravky pro léčbu různých vážných onemocnění, jako jsou vysoký krevní tlak, cukrovka, parazitární onemocnění nebo vysoký cholesterol. V nabídkách jsou pacientům slibovány významné nebo až zázračně účinky těchto přípravků, ve skutečnosti však výrobky často obsahují jen běžné vitamíny, vlákninu atp. Na internetu lze ale také narazit na nelegálně nabízená léčiva, která mohou být pro pacienty nebezpečná. Může se totiž jednat o padělky obsahující toxické látky. V posledních letech udělil SÚKL za nelegální zacházení s léčivy milionové pokuty a nařídil zablokovat více než 150 webových stránek, které nabízely léčiva v rozporu se zákonem.

7.9.2023

SÚKL: Srpen 2023

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.

28.8.2023

SÚKL: Sdělení SÚKL ze dne 28.8.2023

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Dobutamin Admeda, 5 mg/ml inf. sol. 1x50 ml až z úrovně zdravotnických zařízení.

25.8.2023

SÚKL: Sdělení SÚKL ze dne 25.8.2023

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Vendal Retard, 30 mg tbl. pro. 30 až z úrovně zdravotnických zařízení.

16.8.2023

Aktualizace srpen 2023

Srpnová aktualizace je připravena ke stažení.

Vážení uživatelé,

i o prázdninách Vám přinášíme výběr nově registrovaných léčivých přípravků a změn v registracích, které naleznete v srpnové aktualizaci.

V srpnové aktualizaci jsou zařazeny další informace o neregistrovaných léčivých přípravcích, jejichž distribuce, výdej a používání jsou dočasně povoleny na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR podle § 8 odst. 6 zákona o léčivech.

Columvi 2,5 mg, 10 mg koncentrát pro infuzní roztok (glofitamab) – cytostatikum – monoterapie dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním difuzním velkobuněčným B-lymfomem (DLBCL) po nejméně dvou liniích systémové léčby.

Influvac Tetra injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce (vakcína proti chřipce, povrchový antigen, inaktivovaná) – aktualizace bodu 2 SmPC – složení vakcíny odpovídá doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) pro severní polokouli a doporučení Evropské unie pro sezónu 2023/2024.

Lytgobi 4 mg potahované tablet (futibatinib) – cytostatikum – monoterapie dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím cholangiokarcinomem s fúzí nebo přeskupením receptoru 2 fibroblastového růstového faktoru (FGFR2), který progredoval po alespoň jedné předchozí linii systémové léčby.

Orkambi 75 mg/94 mg granule v sáčku (lumakaftor, ivakaftor) – nová síla pro rozšíření indikace pro děti od 1 roku: léčba cystické fibrózy u pacientů, kteří jsou homozygotními nosiči mutace F508del v genu pro CFTR.

Pylclari 1000 MBq/ml a 1500 MBq/ml injekční roztok (piflufolastat-(18F) – detekce lézí pozitivních na prostatický specifický membránový antigen (PSMA) pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) u dospělých s karcinomem prostaty (PCa) v následujících klinických podmínkách: primární staging pacientů s vysoce rizikovým PCa před počáteční kurativní terapií, nebo k lokalizaci recidivy PCa u pacientů s podezřením na recidivu na základě zvýšení sérových hladin prostatického specifického antigenu (PSA) po primární léčbě s léčebným záměrem.

SeHCAT 370 kBq tvrdá tobolka (kyselina tauroselcholová-(75Se) – kvantitativní měření resorpce žlučových kyselin. Doplňkový diagnostický test u pacientů s chronickým průjmem v případě, že existuje podezření nebo má být vyloučena malabsorpce žlučových kyselin.

 

Přejeme Vám příjemné prožití zbytku léta a spokojenost při používání programu AISLP.

Kolektiv autorů AISLP

Společnost INPHARMEX, spol. s r.o. zpracovává na těchto webových stránkách cookies. Více informací o tomto zpracování se dozvíte zde.