1.7.2020

Shrnutí z ASCO’20 Virtual

Prezident ASCO prof. Howard A. „Skip“ Burris III. zhodnotil atmosféru letošního virtuálního setkání slovy, že i když pandemie COVID-19 zabránila osobnímu setkání v Chicagu, bylo inspirující vidět onkologickou komunitu semknutou ve virtuálním prostoru na pomoc pacientům během této pandemie i po ní. 

 

Téma nového koronavirového onemocnění se pochopitelně objevilo i v programu meetingu – ale významných novinek bylo samozřejmě mnohem více.

 

Onkologická onemocnění a prognóza COVID-19

Analýza časných dat z COVID-19 and Cancer Consortium Registry získaných od 928 pacientů s COVID-19, z nichž 525 mělo onkologickou diagnózu, ukazuje, že progrese nádorového onemocnění je nezávislým prediktorem úmrtí v důsledku COVID-19 (5,2násobně vyšší riziko oproti 1,7násobně vyššímu riziku u pacientů se stabilním onemocněním). Jako riziková byla identifikována i léčba COVID-19 kombinací hydroxychlorochinu s azytromycinem (2,89násobně vyšší riziko úmrtí), žádný z léků samostatně riziko nezvyšoval.

 

Riziko chemoterapie v prvních třech měsících od diagnózy COVID-19

Data od 400 pacientů s nádory hrudníku, kteří zároveň onemocněli COVID-19, shromážděná v Thoracic Cancers International COVID-19 Collaboration Registry TERAVOLT ukazují, že použití chemoterapie v rozmezí 3 měsíců od diagnózy nového koronavirového onemocnění u nich signifikantně zvýšilo riziko úmrtí (o 64 %). Ze 144 pacientů s chemoterapií, kteří ve sledovaném období zemřeli, jich 79,4 % podlehlo onemocnění COVID-19 a jen 10,6 % svému nádorovému onemocnění. Analýza u pacientů s nádory hrudníku také odhalila souvislost mezi přechozím užíváním antikoagulační léčby či kortikosteroidů a rizikem úmrtí v důsledku COVID-19.

 

Vysoce precizní léčba u dětských pacientů prodloužila PFS

Praktické využití nově vyvinutého algoritmu pro identifikaci možných terapeutických cílů – od molekulárních alterací po změny v expresi genů signálních drah – a jejich propojení s cílenou léčbou relabujících karcinomů se špatnou prognózou u dětí přineslo v INFORM Registry prodloužení doby bez progrese onemocnění (PFS) až o tři měsíce.

Celkem bylo na základě algoritmu cíleně léčeno 149 dětských pacientů, z nichž u 20 byl identifikován cíl s vysokou prioritou – hlavně mutace ALK, BRAF a NRAS a fúze MET a NTRK. Pacienti v této skupině měli medián PFS 204,5 dne ve srovnání se 114 dny u všech ostatních pacientů. Nebyly zjištěny žádné klinicky relevantní rozdíly v celkovém přežití.

 

Autologní TILs účinkují u refrakterního melanomu

V klinické studii fáze II označené jako C-144-01 přineslo podávání autologních tumor-infiltrujích buněk lifileucel (LN-144) silně předléčeným pacientům s refrakterním melanomem dosažení 36% míry celkových léčebných odpovědí. Ve dvou případech se jednalo o kompletní odpověď. Efekt zůstával v čase setrvalý, mediánu doby trvání odpovědi nebylo při střední délce sledování 18,7 měsíce zatím dosaženo.

 

Lepší OS s anti-PD-L1 imunoterapií pokročilého uroteliálního karcinomu

Léčba inhibitorem PD-L1 avelumabem v kombinaci s nejlepší podpůrnou péčí po předchozí chemoterapii významně prodloužila ve studii JAVELIN Bladder 100 pacientům s pokročilým uroteliálním karcinomem celkové přežití (21,4 měsíce vs. 14,3 měsíce s nejlepší podpůrnou péčí samotnou).

Součástí studie byla i analýza celkového přežití v podskupině pacientů s pozitivní expresí PD-L1. Mediánu OS u nich dosud nebylo dosaženo (oproti 17,1 měsíce u pacientů, kterým byla poskytnuta pouze nejlepší podpůrná péče).

 

Režim VRd dál vládne léčbě nově diagnostikovaného myelomu

Kombinace bortezomibu, lenalidomidu a dexametazonu (VRd) obhájila své postavení standardu péče u nově diagnostikovaného mnohočetného myelomu. Ve studii fáze III ENDURANCE s ní podstoupila přímé head-to-head srovnání kombinace karfilzomibu, lenalidomidu a dexametazonu (KRd), která však zásadní zlepšení nepřinesla – medián doby přežití bez progrese onemocnění (PFS) 34,6 měsíce s KRd vs. 34,4 měsíce s VRd.

 

 

Redakce kongresového zpravodajství. Prezident ASCO: "Pandmie onkology sjednotila". In: Terapie (online). 17.6. 2020 (cit. 1.7. 2020). Dostupné z: http://terapie.digital/terapie/kongresy/-2324.html

24.6.2020

Ještě jste nepřešli na online aktualizace?

A víte, že tak máte naposledy aktualizovaná data v rámci lednové aktualizace, nová Vám chybí a data tak zastarávají?

 

Získat aktuální data je snadné, stačí se registrovat a přejít na aktualizace po internetu. Registrovat se můžete zde a zabere Vám to minimum času.

Navíc zákazníkům, kteří od nás v minulosti dostávali čtvrtletní aktualizace na CD a na online aktualizace zatím nepřešli, budeme v následujícím týdnu rozesílat email s odkazem na předvyplněný formulář, abychom jim přechod maximálně zjednodušili.

Po přechodu na online aktualizace již vše probíhá automaticky bez nutnosti servisního zásahu nebo manipulace s CD. Navíc Vám můžeme nabídnout i vzdálenou pomoc prostřednictvím programu TeamViewer.

Veškeré podrobnosti k aktualizacím po internetu včetně nových cen naleznete na https://www.aislp.cz/online.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonu +420 777 746 490, nebo e-mailu online@aislp.cz.

15.6.2020

Zdravotnické prostředky v AISLP

Na podzim roku 2019 došlo k předem ohlášeným změnám v číselnících zdravotnických prostředků. Jak jsme na ně reagovali?

 

Nově jsou všechny zdravotnické prostředky hrazené na poukaz jednotně zařazovány do úhrad ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Kromě dříve obvyklých údajů jsou tak tyto prostředky zařazeny do Úhradové skupiny (zvané také někdy Kategorizační strom) a především: Nově mohou mít i více úhrad.

 

A co položky spadající pod Zvlášť účtovaný materiál?

Díky spolupráci se Svazem zdravotních pojišťoven i ty stále vedeme v naší databázi. U nich ale k takovým zásadním změnám nedošlo. 

 

Proto je následující ukázka věnována prostředku vydávanému na Poukaz s více úhradami. Mezi prostředky Úhradové skupiny „02.01.01.01“ je takových více.

 

 

Jak je poznáte?
Mají ve druhém sloupci přehledu i jiná čísla úhrad než „1“. Při pozorném studiu našeho příkladu vidíte, že kód a název prostředku „Kalhotky absorpční Attends slip regular 8 medium“ se opakují třikrát pod sebou. A liší se zmíněným číslem úhrady ve druhém sloupci a výškou úhrady ve sloupci předposledním.

 

Kdo se v tom má takto vyznat?
Ano, i na odborníka je toho trochu moc. Přidali jsme proto funkci Informace – Hlavní, kde jsou všechny vydávané informace o jednom prostředku shrnuty a otextovány.

Toto funkční okénko dokonce případně shrnuje i obsah třech výběrových řádků se třemi různými úhradami do jednoho celku. Je to hned poznat z funkčních záložek pod okénkem, kterými se lze rychle přemístit mezi texty o třech úhradách. A všechny zkratky jsou zde maximálně vysvětleny.

Navíc zde naleznete všechny textové doprovodné informace, které SÚKL k Úhradovým skupinám dodává. Například v ukázce je vidět rozdělení inkontinencí do tří stupňů, což je jen malá část informací k Úhradové skupině. Ještě si můžete v dalším okně zobrazit příslušnou kapitolu z Metodiky (poskytování ZP) pomocí funkce Informace - Metodika.

 

12.6.2020

Nově registrované léčivé přípravky/změny v registracích červen 2020

Připravili jsme pro Vás červnovou aktualizaci, která je vystavena na našem serveru a automaticky se sama načte do databáze těm z Vás, kteří již přešli na online aktualizace.

 

Pro Vaši lepší orientaci níže uvádíme výběr z nově registrovaných léčivých přípravků (léčivých látek) a ze změn v registracích za poslední 2 měsíce, které naleznete v aktuální verzi AISLP a v mobilní verzi.

 

COMBIPRESS 150 mg/5 mg, 300 mg/5 mg, 150 mg/10 mg a 300 mg/10 mg potahované tablety (irbesartan a amlodipin) – nová fixní kombinace k léčbě esenciální hypertenze u dospělých pacientů.

COSENTYX 150 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku a injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/peru (sekukinumab) – rozšíření indikací: léčba aktivní non-radiografické axiální spondylartritidy s objektivními známkami zánětu indikovanými zvýšeným C-reaktivním proteinem (CRP) a/nebo zobrazením magnetickou rezonancí (MRI) u dospělých, kteří neodpovídají adekvátně na nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID).

ENTYVIO 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/peru (vedolizumab) – nová léková forma vedolizumabu pro s.c. podání: ulcerózní kolitida, Crohnova choroba.

FETCROJA 1 g prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (cefiderokol) – sideroforový cefalosporin – k léčbě infekcí způsobených aerobními gramnegativními mikroorganismy u dospělých pacientů s omezenými možnostmi léčby.

HALIMATOZ 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (adalimumab) – nová síla přípravku vhodná pro použití v pediatrii.

HEFIYA 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (adalimumab) – nová síla přípravku vhodná pro použití v pediatrii.

HYRIMOZ 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (adalimumab) – nová síla přípravku vhodná pro použití v pediatrii.

IBALGIN PLUS 400 mg/100 mg potahované tablety (ibuprofen/kofein) – nová kombinace látek ke krátkodobé symptomatické léčbě akutní středně silné bolesti u dospělých.

IBOLEX 200 mg potahované tablety (dexibuprofen) – symptomatická krátkodobá léčba akutní mírné až středně silné bolesti a zánětu u dospělých.

IBUPROFEN B. BRAUN 200 mg infuzní roztok (ibuprofen) – nová síla infuzního roztoku ibuprofenu vhodná pro léčbu dospívajících a dětí od 6 let s t.hm. od 20 kg: krátkodobá symptomatická léčba akutní středně silné bolesti a/nebo horečky, pokud je nitrožilní cesta podání klinicky opodstatněná a nejsou-li možné jiné cesty podání.

KINERET 100 mg/0.67 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (anakinra) – rozšíření indikací: léčba familiární středozemní horečky (FMF); podává se v kombinaci s kolchicinem, je-li to relevantní.

MORFIN SULFÁT ARDEZ 20 mg/ml perorální kapky, roztok (morfin) – nová léková forma morfinu: silná bolest nebo bolest nereagující na slabší analgetika, zejména nádorová bolest u dospělých, dospívajících, dětí a kojenců od 1 roku.

NILEMDO 180 mg potahované tablety (kyselina bempedoová) – k léčbě dospělých s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo smíšenou dyslipidemií, jako doplněk diety:
- v kombinaci se statiny nebo statiny a další hypolipidemickou léčbou u pacientů, kteří nedosahují cílové hladiny LDL-C maximální tolerovanou dávkou statinu, nebo
- samostatně nebo v kombinaci s další hypolipidemickou léčbou u pacientů s intolerancí nebo kontraindikací statinů.

NUBEQA 300 mg potahované tablety (darolutamid) – antiandrogen – léčba dospělých mužů s nemetastazujícím, kastračně rezistentním karcinomem prostaty (nmCRPC), u kterých je vysoké riziko rozvoje metastazujícího onemocnění.

NUSTENDI 180 mg/10 mg potahované tablety (kyselina bempedoová a ezetimib) – k léčbě dospělých s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo smíšenou dyslipidemií, jako doplněk diety:
- v kombinaci se statinem u pacientů, kteří nedosahují cílové hladiny LDL-C maximální tolerovanou dávkou statinu spolu s ezetimibem,
- samostatně u pacientů s intolerancí nebo kontraindikací statinů, kteří nedosahují cílové hladiny LDL-C samotným ezetimibem,
- u pacientů již léčených kombinací kyseliny bempedoové a ezetimibu ve formě samostatných tablet, se statinem nebo bez něj.

OTEZLA 10 mg, 20 mg, 30 mg potahované tablety (apremilast) – rozšíření indikací: léčba dospělých pacientů s vředy v ústech spojovanými s Behcetovou nemocí, u nichž připadá v úvahu systémová léčba.

PALEXIA 4 mg/ml a 20 mg/ml perorální roztok (tapentadol) – rozšíření indikací na pediatrické pacienty od 2 let s t.hm. do 16 kg (síla 4 mg/ml) nebo od 16 kg (síla 20 mg/ml).

REZOLSTA 800 mg/150 mg potahované tablety (darunavir/kobicistat) – rozšíření indikací: nově také k léčbě dospívajících (od 12 let s t.hm. min. 40 kg) s infekcí způsobenou virem lidské imunodeficience 1 (HIV-1) v kombinaci s dalšími antiretrovirotiky.

ROACTEMRA 162 mg injekční roztok v předplněném peru (tocilizumab) – rozšíření indikací: léčba aktivní systémové juvenilní idiopatické artritidy (sJIA) a juvenilní idiopatické polyartritidy (pJIA) u pacientů od 12 let.

RUCONEST 2100 jednotek prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (konestat alfa) – rozšíření indikací na pediatrické pacienty od 2 let.

RYBELSUS 3 mg, 7 mg a 14 mg tablety (semaglutid) – antidibetikum, GLP-1 agonista pro perorální podání – k léčbě dospělých s nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus 2. typu jako doplněk k dietním opatřením a cvičení: jako monoterapie, pokud je metformin považován za nevhodný v důsledku nesnášenlivosti nebo kontraindikací; v kombinaci s dalšími antidiabetiky.

STAQUIS 20 mg/g mast (krisaborol) – k léčbě mírné až středně závažné atopické dermatitidy u dospělých a pediatrických pacientů starších 2 let s postiženou oblastí <= 40% plochy povrchu těla.

TREPULMIX 1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml a 10 mg/ml infuzní roztok (treprostinil) – léčba dospělých pacientů (NYHA III nebo IV) s inoperabilní chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí (CTEPH) nebo perzistentní či rekurentní CTEPH po chirurgické léčbě ke zlepšení zátěžové kapacity.

VAXCHORA šumivý prášek a prášek pro perorální suspenzi (Vibrio cholerae, klasický kmen O1 Inaba CVD 103-HgR) – perorální rekombinantní živá atenuovaná vakcína proti choleře – k aktivní imunizaci proti onemocnění způsobenému Vibrio cholerae séroskupiny O1 u dospělých a dětí od 6 let.

ZOLGENSMA infuzní roztok (onasemnogen abeparvovek) – léčba pacientů s 5q spinální muskulární atrofií (SMA) s bialelickou mutací genu SMN1 a klinicky stanovenou SMA 1. typu. Léčba pacientů s 5q SMA s bialelickou mutací genu SMN1 a až 3 kopiemi genu SMN2.

 

V případě, že jste ještě nevyužili možnost přechodu na online aktualizaci a nechcete nechat svoje data zestárnout, registrujte se na https://www.aislp.cz/zakaznik/registrace/.

2.6.2020

Online aktualizace – to hlavní, co potřebujete vědět

Připravili jsme pro Vás stručné shrnutí online aktualizací na základě Vašich častých otázek a z toho, co vyplynulo z našich dosavadních zkušeností. Níže najdete hlavní informace o tom, jak online aktualizace vlastně fungují.

 

V prvé řadě, pokud budete hledat postup, jak přejít na online aktualizace, naleznete ho zde.

Jak jste již asi zaznamenali, od začátku roku 2019 připravujeme aktualizace měsíčně. K aktualizaci dat v databázi tedy dochází  3x častěji v porovnáním s předchozími lety, kdy se rozesílali pouze čtvrtletní aktualizace prostřednictvím CD. Nejedná se tedy jen o technologickou změnu vlastního procesu aktualizace, ale zejména zásadní změnu z pohledu aktuálnosti dat, které máte nyní k dispozici.

Vzhledem k úspěšnému přechodu na online aktualizace u stovek klientů, od těch nejmenších až po velké nemocnice, můžeme konstatovat, že se nejedná o komplikovaný proces. Ve většině případů ho zvládnou i uživatelé, kteří mají základní IT znalosti a mají oprávnění upravovat nastavení svého počítače. V případě, že to není Váš případ a že si nevíte rady, jak program nastavit na online aktualizace, rádi Vám pomůžeme vzdáleně pomocí programu TeamViewer. Můžeme se domluvit i na konkrétní čas s ohledem na Vaše pracovní vytížení. Celý proces zabere přibližně 15 minut.

Co je nejdůležitější: Poté, co přejdete na aktualizace po internetu, se už nemusíte o nic starat. V případě, že jste připojeni k internetu, se prostým používáním programu data pravidelně kontrolují, a pokud je nalezena aktualizace, tak se automaticky stáhne do Vašeho počítače. Každý měsíc tak můžete využívat nová data zcela bez starostí a bez nutnosti jakéhokoliv dalšího servisního zásahu.

Během aktualizace je možné s programem pracovat, jak jste zvyklí. Aktualizace probíhá v samostatném okně. Po jejím dokončení a novém spuštění programu máte nová data ihned k dispozici.

 

Otázky a odpovědi k online aktualizacím najdete také tady.

Společnost INPHARMEX, spol. s r.o. zpracovává na těchto webových stránkách cookies. Více informací o tomto zpracování se dozvíte zde.