14.10.2019

Co můžeme očekávat od eHealth?

Elektronické zdravotnictví je dlouhodobě diskutovaným tématem a prioritou Evropské unie. V České republice můžeme označit za první kroky na cestě k němu již zavedené eRecepty nebo eNeschopenky, jejichž spuštění se očekává příští rok. Na eHealth však nelze nahlížet jako na ojedinělé digitální počiny. Je potřeba důsledně realizovat celý koncept elektronizace zdravotnictví, jedině tak lze zvýšit efektivitu a kvalitu zdravotní péče a naplno využít potenciál informačních technologií v této sféře. Příklad Slovenska ukazuje, že vhodně zvolený rámec a také informační infrastruktura jsou schopny výrazně prospět pacientům i lékařům a v neposlední řadě významně šetřit veřejné prostředky.

 

Jak funguje elektronické zdravotnictví

Misí eHealth je technologická podpora poskytování zdravotnických služeb. Tato koncepce je v souladu s vizí moderního zdravotnictví, založeného na veřejných zdrojích, s cílem poskytovat kvalitní, moderní, dostupné a nákladově efektivní zdravotnické služby. Systém zdravotnictví eHealth tím, že bude využívat moderní ICT technologie, podpoří procesy ve zdravotnictví k zajištění zdravotně relevantních dat pacientů pro všechny poskytovatele zdravotní péče v režimu 24x7. Umožní dostupnost a sdílení zdravotní historie i klinických dat pacientů mezi informačními systémy poskytovatelů zdravotní péče a strukturami zdravotnictví. Jako příklad fungujícího eHealth systému lze uvést Slovensko. Jádrem eHealth je tam Národní zdravotnický informační systém (NZIS), který využívá koncept centrálního úložiště aplikací a zdravotních údajů. Poskytuje pacientovi i lékaři přístup k pacientovým zdravotním údajům a pacientovi dává právo řídit přístup lékařů a zdravotnických zařízení k jeho údajům.

Čtyřem hlavním prioritám elektronizace zdravotnictví odpovídají centrální aplikace NZIS:

 • ePreskripce a medikace
 • Management pacienta
 • Národní portál zdraví (NPZ)
 • Elektronická zdravotní knížka (EZK)

Řešení je koncipováno na bázi Národního úložiště a připojuje k NZIS stávající informační systémy poskytovatelů zdravotní péče. Nezbytným předpokladem této integrace s centrálními aplikacemi přes web rozhraní je jejich certifikace. V souladu s platnou legislativou se data o poskytované zdravotní péči ukládají v databázích informačních systémů poskytovatelů zdravotních služeb (IS PZS), a také v centrálních datových úložištích NZIS (v souladu s definovanými standardy zdravotnické informatiky).

Obr. 1: Schéma přístupu občanů (pacientů) a zdravotníků ke cloudu a zdrojům NZIS
Obr. 1: Schéma přístupu občanů (pacientů) a zdravotníků ke cloudu a zdrojům NZIS

Bezpečnost především

NZIS je souborem bezpečných aplikací v zabezpečeném prostředí. Celé řešení využívá inovativní systém oddělení klinických a demografických dat, která není možné spojit bez oprávnění (karta zdravotního pracovníka, certifikát pacienta, 2xPIN). Ochrana dat je zajištěna nejen proti útokům zvenku, ale například i před administrátory, takže ani správce dat nemá možnost zdrojová data číst, párovat a narušit koncept ochrany dat. Navíc jsou úrovně zabezpečení jednotlivých vrstev škálovatelné a konfigurovatelné. Součástí systému jsou i speciální prvky hardwarové (např. hardware security modul), softwarové (např. Host sec, antiviry), organizační zabezpečení (např. hardening) a další prvky (monitoring, logování, alertování, šifrování). Použitá architektura umožňuje systém do budoucna průběžně aktualizovat podle aktuálních bezpečnostních požadavků a standardů.

Pro zvýšení důvěry a lepší přijetí eHealth mezi pacienty je třeba jasně definovat a legislativně zakotvit, která klinická data jsou svým obsahem pro pacienty významně citlivá. Je třeba připravit pravidla, podle kterých budou zdravotníci přistupovat k různým úrovním citlivosti údajů o pacientech.

Výhody elektronického zdravotnictví z různých úhlů pohledu

Občan a pacient – Lepší péče a zvýšení odpovědnosti za vlastní zdraví

Občané získali centrální přístupový bod ke všem informacím souvisejícím s jejich zdravím. Ty jsou základem pro rozhodování o zdravém životním stylu a pro řešení životních situací, jakými jsou například nemoc nebo úraz. Pacient je klíčovým subjektem celého systému a přirozeně se tak zvyšuje tlak na jeho odpovědnost za vlastní zdraví. Snadno dostupné informace podporují osobní vzdělávání každého občana. Systém elektronického zdravotnictví kromě anamnézy pacienta může zobrazovat informace o poskytovatelích zdravotní péče s adresami a kontakty, ordinačními hodinami a také reference pacientů o kvalitě služeb. Národní zdravotní portál například zpřístupňuje občanům i znalostní databázi nemocí, léků a užitečné informace o doporučení v oblasti péče o zdraví a lidské tělo.

Osobní informace poskytované pacientovi jsou úplné, ověřené a správné (o zdravotní historii, lécích, vyšetřeních) a na jejich základě se zkvalitňuje léčba. Dosažitelností výsledků vyšetření a testů systém snižuje potřebu invazivních vyšetření, riziko možných kontraindikací, umožňuje pacientovi vstupovat do termínového plánovaní vybraných zdravotnických úkonů, prevence, očkování. Pacient sám spravuje přístupy ke svým zdravotním datům. Má přístup k informacím, kdo, kdy a s jakým úspěchem se pokoušel získat přístup k jeho zdravotní historii.

Lékař – Kvalitnější léčba, efektivnější preskripce, plánování úkonů a více obsloužených pacientů

Každý lékař s oprávněním přístupu má v režimu 24x7 k dispozici kompletní pacientovu zdravotní historii. Může tak kvalifikovaněji posoudit symptomy onemocnění, zkontrolovat předchozí léčbu i medikaci a navrhnout další postup. Kvalitní aktuální informace mu pomáhají v rozhodování při léčbě i předepisovaní léků. Funkce ePreskripce ho upozorní na předepsané, resp. vydané léky pro pacienta v předchozím období, umožní ověřit správnost předepsaného dávkování, interakce a kontraindikace předepisovaného přípravku, alergii pacienta na předepisovaný lék, případně navrhnout generickou náhradu. Podobně si může zkontrolovat laboratorní výsledky a zvážit potřebu opakovaného vyšetření. To vše vede k maximálně efektivní léčbě, snížení nákladů i k ochraně pacienta.

Pojišťovna – Úspory nákladů, aktuální a úplná data, prevence a lepší odhalitelnost podvodů

Aktuální a úplné informace o léčebných úkonech a preskripci radikálně zmenšují prostor pro podvodné, neefektivní nebo duplicitní jednání. Digitalizace celého řetězce činností umožňuje efektivnější správu pojistných činností s menší byrokratickou náročností a menší chybovostí.

Zdravotnické zařízení – Kvalitnější služba pacientům, méně návštěv a nižší náklady

Pro zdravotnické zařízení znamená eHealth kvalitnější službu pacientům díky lepší organizaci termínů návštěv a minimální době čekání. Elektronické objednávání termínů, vzdálený přístup k elektronické zdravotní knížce a výsledkům laboratorních vyšetření sníží počet neproduktivních návštěv (bez ošetření lékařem). Pacienti ocení i vystavení profilu zdravotnického zařízení, ordinačních hodin a hodnocení zařízení pacienty na Národním zdravotním portálu. Lepší plánování úkonů zvyšuje efektivitu zdravotnického zařízení a snižuje náklady na léčení.

Lékárna – Snížení administrativní zátěže, zvýšení bezpečnosti výdeje léků

eHealth výrazně zvyšuje bezpečnost výdeje léků, eliminuje podvodné chování a používání falešných receptů. Recept (elektronický i papírový) musí být evidován v centrální databázi na pacienta a ten musí být při výdeji léku identifikován. Strukturované údaje receptu v digitální formě eliminují administrativu spojenou s přepisováním receptů (tzv. retax). eHealth zvyšuje efektivitu odborného personálu lékárny a snižuje možnost lidské chyby. Výdej léku v lékárně zároveň generuje snadno kontrolovatelný Medikační seznam léků pacienta, což snižuje riziko zneužívaní léků a receptů. Systém také lékárníkovi umožňuje ověřit správnost předepsaného dávkování, interakce a kontraindikace vydávaného přípravku, případně navrhnout generickou náhradu, pokud není lékařem výslovně zamítnuta.

Stát –Efektivnější zdravotní péče, menší ztráty v systému

eHealth zásadním způsobem zlepšuje základní funkci zdravotnictví, tedy organizaci zdravotní péče a tím zlepšení zdraví obyvatel. Poskytuje aktuální, úplná a strukturovaná data o zdravotnictví a zdraví obyvatel, přispívá ke snižovaní nákladů státu a podporuje implementaci nových, integrovaných služeb, nástrojů a procesů. Implementace eHealth napomáhá také snižování hodnot DALY (mezinárodní metodika Světové zdravotnické organizace reprezentující počet let života pacienta ztracených kvůli nemocnosti nebo předčasnému úmrtí). To má výrazně pozitivní vliv na HDP státu, snížení morbidity a mortality. Zavedení eHealth přináší i novou legislativu, která podporuje elektronické záznamy a slaďuje procesy se službami eGovernmentu (digitalizace služeb státní správy) i nařízeními Evropské komise a iniciativou Digital 2020. eHealth formalizuje a zpřístupňuje pacientský sumář, resp. tzv. „Emergency patient data set” pro podporu poskytování zdravotní péče občanům v zahraničí (rozhraní na evropsky projekt epSOS) i při urgentní zdravotní péči.

eZdravie jako inspirace

Slovensko je v současnosti lídrem co se týče elektronického zdravotnictví ve středoevropském prostoru. Systém eHealth, respektive eZdravie zde zaváděli do provozu dva roky a nyní je aktivně používán více než 66 % poskytovatelů zdravotní péče. Může tak být příkladem i zdrojem cenných informací a zkušeností, jak postupovat nebo čemu se vyhnout při zavádění českého eHealth systému.

 

Rudolf Kubička. Co můžeme očekávat od eHealth? In: SystemOnLine (online). 17.9. 2019 (cit. 14.10. 2019). Dostupné z: https://www.systemonline.cz/it-pro-verejny-sektor-a-zdravotnictvi/co-muzeme-ocekavat-od-ehealth.htm

7.10.2019

Nové léčivé přípravky na aktuálním CD 2019.4 a v mobilní verzi

Níže uvádíme krátký přehled nově registrovaných léčivých přípravků, které naleznete v aktualizované verzi CD k 1.10.2019 a v mobilní verzi.

  

Jedná se o nové léčivé přípravky, ke kterým zaujala Evropská léková agentura (European Medicines Agency, EMA) kladné stanovisko k udělení rozhodnutí o registraci a kterým již SÚKL přidělil kódy léku:

  

CUFENCE 200 mg tvrdé tobolky (trientin) - chelátotvorné činidlo - léčba Wilsonovy choroby u dospělých, dospívajících a dětí od 5 let, kteří netolerují léčbu D-penicilaminem.

DOPTELET 20 mg potahované tablety (avatrombopag) - léčba těžké trombocytopenie u pacientů s chronickým onemocněním jater, kteří mají podstoupit invazivní zákrok.

DOVATO 50 mg/300 mg potahované tablety (dolutegravir/lamivudin) - k léčbě infekce virem lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1) u dospělých a dospívajících od 12 let a s t.hm. alespoň 40 kg bez známé nebo suspektní rezistence ke třídě inhibitorů integrázy nebo k lamivudinu.

EPIDYOLEX 100 mg/ml perorální roztok (kanabidiol) – adjuvantní léčba záchvatů spojených s Lennox-Gastautovým syndromem (LGS) nebo syndromem Dravetové (DS) v použití společně s klobazamem u pacientů ve věku 2 let a starších.

ESPEROCT 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU, 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (turoktokog alfa pegol) - pegylovaný rekombinantní lidský koagulační faktor VIII s prodlouženým plazmatickým poločasem k léčbě a profylaxi krvácení u pacientů s hemofilií A ve věku od 12 let.

FIASP 100 jednotek/ml injekční roztok v injekční lahvičce/zásobní vložce/předplněném peru (inzulin aspart) - rozšíření indikace - nově také k léčbě diabetes mellitus u dospívajících a dětí od 1 roku.

FLUARIX TETRA injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce,

FLUCELVAX TETRA injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce,

INFLUVAC TETRA injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce - nové složení vakcín pro očkování proti sezónní chřipce pro sezónu 2019/2020.

IMNOVID 1, 2, 3 a 4 mg tvrdé tobolky (pomalidomid) - rozšíření indikací - v kombinaci s bortezomibem a dexamethasonem k léčbě dospělých pacientů s mnohočetným myelomem, kteří absolvovali alespoň jedno předchozí léčebné schéma zahrnující lenalidomid.

IMRALDI 40 mg/0,8 ml injekční roztok pro pediatrické použití (adalimumab) - biosimilar.

KETOPROFEN DOMPÉ FARMACEUTICI 25 mg obalené granule v sáčku (ketoprofen) - nová léková forma bez nutnosti zapíjení.

LADIVA tvrdé tobolky (extrakt z maliníkového listu) - rostlinný přípravek pro symptomatickou úlevu od mírných křečí spojených s menstruací u dospělých žen.

LAVEKAN 80 mg měkké tobolky (levandulová silice) - rostlinný přípravek k léčbě přechodných úzkostných nálad u dospělých.

LIBTAYO 350 mg koncentrát pro infuzní roztok (cemiplimab) - cytostatikum, monoklonální protilátka - monoterapie dospělých pacientů s metastazujícím nebo lokálně pokročilým spinocelulárním karcinomem kůže, kteří nejsou vhodní ke kurativní operaci či kurativnímu ozařování.

LIXIM 70 mg léčivá náplast (etofenamát) - krátkodobá symptomatická léčba lokální bolesti u akutní nekomplikované distorze hlezenního kloubu u dospělých.

LYSAKARE 25 g/25 g infuzní roztok (arginin-hydrochlorid/lysin-hydrochlorid) - detoxikační látky pro cytostatickou léčbu - zmírnění radiační expozice ledvin během terapie radioaktivními peptidy (PRRT), tj. lutecium-(177Lu) oxodotreotidem, u dospělých.

MIGRATRIP 10 mg perorální gel (rizatriptan) - nová léková forma bez nutnosti zapíjení.

SIXMO 74.2 mg implantát (buprenorfin) - substituční léčba závislosti na opioidech u klinicky stabilních dospělých pacientů, kteří nepotřebují více než 8 mg/den sublinguálně podávaného buprenorfinu, a to v rámci lékařské, sociální a psychologické péče.

TALZENA 0,25 mg, 1 mg tvrdé tobolky (talazoparib) - cytostatikum - monoterapie dospělých pacientů se zárodečnými mutacemi BRCA1/2, s HER2-negativním, lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu.

TEMELOR 4 mg/ml injekční roztok (lorazepam) - premedikace před chirurgickými zákroky nebo diagnostickými postupy. Symptomatická léčba patologické úzkosti a napětí u pacientů, kteří nemohou užívat lék perorálně. Pro pacienty od 12 let.

TRECONDI 1 mg, 5 mg prášek pro infuzní roztok (treosulfan) - cytostatikum - součást přípravné léčby před transplantací allogenních hematopoetických kmenových buněk (alloHSCT) u dospělých pacientů s maligním a nemaligním onemocněním a u dětí od 1 měsíce s maligním onemocněním, v kombinaci s fludarabinem.

ULTOMIRIS 300 mg koncentrát pro infuzní roztok (ravulizumab) - léčba dospělých pacientů s paroxysmální noční hemoglobinurií (PNH).

VAXIGRIP TETRA injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce - nové složení vakcíny pro očkování proti sezónní chřipce pro sezónu 2019/2020.

XROMI 100 mg/ml perorální roztok (hydroxykarbamid) - cytostatikum - prevence vazookluzivních komplikací srpkovité anémie u pacientů od 2 let.

 

30.9.2019

Antibiotický stewardship - zkušenosti z USA

V Česku byla antibiotická rezistence, zejména pro zhoršenou dostupnost některých léčivých přípravků, menším problémem než na západ od nás. Avšak i nás tato problematika dohonila. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) uspořádal kurs pro infektology, mikrobiology, hygieniky a epidemiology, který se konal koncem března 2019. MT byla přizvána, aby se s problematikou nadužívání a nesprávného užívání antibiotik a otázkou, jak nalézt řešení, seznámila širší odborná veřejnost.Iniciátory kursu byli MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, vedoucí Katedry infekčního lékařství IPVZ, a prim. MUDr. Marek Štefan z Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice.

V úvodní prezentaci představil princip antibiotického stewardshipu na základě zkušeností z USA, kde jako lékař více než 15 let působí, MUDr. Petr Smejkal (ÚVN, Praha). Jde o to, aby se antibiotika používala indikovaně, ve správný čas, ve správných dávkách a správné délce podávání. Pro takřka neomezenou dostupnost antibiotik se v osmdesátých letech dostaly Spojené státy a jižní Evropa ve výskytu rezistentních a multirezistentních kmenů na úroveň zemí třetího světa. Zajímavý je postřeh, že jižní státy USA i EU mají horší stav výskytu rezistentních kmenů. 

Sir Winston Churchill o Američanech: „Udělají tu správnou věc teprve potom, co vyzkoušejí všechno ostatní“ 

Na začátku 21. století se americké instituce shodly na tom, že je nutné stanovit pravidla používání antibiotik. The Joint Commission (JC) vydala rozhodnutí, že akreditaci získá jen to zdravotnické zařízení, které bude dodržovat pravidla antibiotického stewardshipu (AS). Primárním cílem je zlepšení užívání antibiotik, tak aby se zamezilo dalšímu šíření bakteriální rezistence.

Antimikrobiální stewardship lze definovat jako koordinovaný program, který má za cíl podpořit správné užívání antimikrobiálních léčiv, zlepšit prognózu nemocných, snížit riziko šíření rezistence a infekcí vyvolaných multirezistentními agens (APIC).


Základní principy racionální antibiotické preskripce 

 • Správná empirická terapie – initiating. Před nasazením antibiotik je nutný odběr materiálu na kultivační vyšetření (hemokultura, moč, sputum…). 
 • Tailoring – empirické užití širokospektrých antibiotik u pacientů v kritickém stavu je následně upraveno dle výsledků kultivačního nálezu (do 48 hodin). V tomto případě má velký význam komunikace s mikrobiologem a infektologem nad nálezy konkrétního pacienta. 
 • Převod z intravenózní formy na perorální, co nejdříve to lze, a propuštění pacienta z nemocniční péče v co možná nejkratší době. 
 • Dávkování antibiotik a případné lékové interakce je nutné konzultovat s klinickým farmaceutem. 
 • Je nutné, aby každé zdravotnické zařízení mělo své doporučené postupy, které budou vypracovány na základě obecných doporučení, ale budou zohledňovat regionální podmínky. Je nutné zohlednit nové poznatky a nedržet se neaktuálních postupů. Podle moderních poznatků medicíny založené na důkazech (EBM) se délka léčby antibiotiky zkracuje, aniž by došlo ke snížení efektivity léčby, ale dojde ke snížení rizika vzniku rezistentního kmene. 
 • Používání informačních technologií by mělo mít podporu vedení zdravotnických zařízení. Informační technologie pomohou hlídat nové nálezy u pacienta (red flags) a současně poskytují propojení s ostatními pracovišti v rámci zdravotnického zařízení nebo mezi zdravotnickými zařízeními. 
 • Preauthorisation. Tento výraz označuje to, co starší lékaři znají pod pojmem antibiotická politika, k jejímž zásadám patří, že použití vázaných antibiotik musí schválit mikrobiolog. 
 • Screening. V mnoha případech je prvotní nález patogenního mikroorganismu zavádějící. Léčit se má onemocnění, nikoli pozitivní kultivační nález. Jde především o problematiku jednotek intenzivní péče (ICU), z nichž se odesílá materiál na kultivaci denně, zatímco stačí vyšetření dvakrát týdně. 
 • Audit a feedback. V reálné praxi může jít o společné vizity klinického pracovníka, klinického farmaceuta mikrobiologa a infekcionisty. 
 • Klinické protokoly pro konkrétní nemocnici jsou důležité, protože výskyt rezistence se liší nemocnici od nemocnice. Protokoly by se měly týkat léčby základních infekčních onemocnění, jako jsou infekce močových cest, respirační infekce, pneumonie a další. 
 • Testování alergie na antibiotika, zejména na penicilin. Podle klinických studií až 90 procent pacientů, kteří udávají alergii na penicilin, alergičtí nejsou. Přitom 10 procent pacientů, kteří přicházejí do nemocnice, udává alergii na penicilin. Proto by měl být do antibiotického týmu přizván také alergolog. Alergie na penicilin je lehce ověřitelná kožními testy (prick testy). Vyloučení této okolnosti otevírá možnosti účinné a bezpečné terapie mnoha infekcí peniciliny, čímž se lze vyhnout terapii dalšími třídami antibiotik, jejichž užívání je spojeno s jistými riziky, a to nejen s rizikem vzniku rezistence. 
 • Posledním bodem, ale v praxi nejdůležitějším, je vzdělávání zdravotníků.


Kdo je za AS zodpovědný?

Podle MUDr. Smejkala je za naplňování AS zodpovědný tým, který se skládá z mikrobiologa, infektologa, epidemiologa (nemocničního hygienika), klinického farmaceuta a klinika (zástupců interních a chirurgických oborů). Ti by společně měli dojít ke konsensu pro AS v konkrétním zdravotnickém zařízení.

Role infektologa

Infektolog ve Spojených státech obvykle bývá zodpovědný za koordinaci programu AS, je dostupný jako konziliář pro lékaře ostatních oborů, spolupracuje na tvorbě doporučených postupů v terapii vybraných infekcí v konkrétním zdravotnickém zařízení. Jedním z častých úkolů je zhodnocení klinických a laboratorních nálezů u konkrétního pacienta a odlišení kolonizace (není nutná terapie) od infekce (onemocnění, které je nutné léčit).

Antibiogram představuje přehled citlivosti izolovaných bakteriálních kmenů (G+ i G–) k základním antibiotikům za poslední rok. Pro stanovení antibiogramu je nutné v konkrétním zdravotnickém zařízení použít jen diagnostická, a nikoli screeningová mikrobiologická vyšetření. K dosažení validního výsledku je nutné použít minimálně 30 izolátů určitého bakteriálního kmene. K diskusi je otázka, zda by měl být antibiogram stanoven pro každé oddělení, či zda pro celé zdravotnické zařízení. Podle antibiogramu by se měla řídit antibiotická terapie, zejména je‑li indikována začínajícími lékaři v interních oborech.


Role epidemiologa

Tomuto odborníkovi přísluší sledovat výskyt nozokomiálních infekcí, stanovit postupy k zamezení jejich dalšímu šíření.


Role klinického farmaceuta

K jeho poslání přísluší stanovení správného dávkování antibiotik vzhledem ke komorbiditám pacienta a vlastnostem vyvolávajícího agens, sledování případných lékových interakcí či hodnocení možných nežádoucích účinků antibiotické terapie.


Role alergologa

Jde o novou odbornost v týmu AS. Alergolog může vyloučit či potvrdit alergii na běžná, ale stále účinná a velmi cenná antibiotika (zejména beta‑laktamy).

Podle dr. Smejkala je nesmírně důležitá zpětná vazba od klinických pracovníků a skutečná, nikoli jen formální podpora managementu zdravotnických zařízení. Do AS je nutné začlenit i edukaci praktických lékařů, z nichž mnozí léčí virová onemocnění (například rinofaryngitidy, rinosinusitidy či bronchitidy) nesprávně antibiotiky.

 

Take home messages: 

 • AS je komplexní program, který vyžaduje mezioborovou spolupráci 
 • Vyžadován v rámci akreditace zdravotnického zařízení 
 • Nezbytná podpora managementu  
 • Stanovení pravidel a postupů, které povedou ke zlepšení užívání antibiotik 
 • Vzdělávání lékařů 

 

Otázky k zamyšlení 

 • Zkracuje se doba hospitalizace? 
 • Snižuje se procento nemocných s multirezistentními kmeny? 
 • Snižuje se incidence klostridiové enterokolitidy? 
 • Klesá mortalita na vybrané infekce? 
 • Je měřena spotřeba antibiotik? Podle denní dávky a délky terapie.

 

miš. Antibiotický stewardship. Díl I. Zkušenosti z USA. In: Medical Tribune (online). 13.9. 2019 (cit. 30.9.. 2019). Dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/44895-antibioticky-stewardship-dil-i-zkusenosti-z-usa

23.9.2019

Nový český lék proti rakovině budí naděje. Z jeho účinků už se radují první pacienti

Protinádorová léčivá látka Mitotam z dílny českých vědců se už několik měsíců testuje na lidech. Nový lék míří přímo na mitochondrie nádorových buněk. Výsledky první fáze klinické studie ukazují, že pacienti léčbu dobře snášejí. Velmi pozitivní efekt má u nemocných s karcinomem ledvin. Do studie se zapojili onkologičtí pacienti, u kterých veškeré léčebné metody selhaly. Jaké jsou jejich první zkušenosti, zjišťovala reportérka Andrea Skalická.

„Je to zázrak a děkuju Pánu Bohu, že to na mě působí,“ raduje se Vladimír Klepal, který se s rakovinou léčí už od roku 2007. Tehdy mu lékaři kvůli nádoru museli odebrat ledvinu. Po několika letech se nemoc vrátila, a tak přijal nabídku zapojit se do experimentu s Mitotamem.

„Metastáza v lůžku po ledvině se zmenšila a ta, co byla u sleziny, úplně zmizela,“ popisuje účinky léku.

S myšlenkou na lék, který by cílil přímo na mitochondrie nádorových buněk, přišel před 13 lety profesor Jiří Neužil, který tehdy působil na Griffith University nedaleko australského Brisbane. Do vývoje léčebné látky zapojil chemika Jana Štursu, který Mitotam ještě v Austrálii poprvé syntetizoval. Spolu s Lukášem Wernerem ho pak v laboratoři Biotechnologického ústavu Akademie věd ještě upravovali.

Fáze biologického testování trvala dva roky a čeští experti se během ní snažili vyvinout takové složení látky, které nebude náročné a především nákladné na přípravu, aby se dal lék co nejrychleji a nejlevněji vyrobit pro klinické použití.

Mitotam neúčinkuje na všechny pacienty stejně

Mitotam je prášek, který když se rozpustí ve vodě, vznikne čirý roztok, který se pacientům aplikuje kanilou do žíly. V budoucnu ale bude nejspíš dostupný i v podobě běžné pilulky. Kdy to bude, ještě odborníci nedovedou odhadnout.

Účinná látka se aplikuje formou infuze a pacient musí hodinu ležet, než se lék dostane do jeho krevního oběhu. Nakonec lékaři do kapačky připojí ještě fyziologický roztok a pak už může pacient domů.

Další pacientce Elišce Liškové zjistili lékaři nádor na plicích před třemi lety. Třikrát prodělala chemoterapii, pak se dostala do klinické studie a začala se léčit Mitotamem. V jejím případě ale lék nakonec nezabral. „I ta naděje, kterou jsem měla, za to stála,“ dodává přesto vděčně pacientka.

Nejprve bezpečnost, pak teprve účinky

Klinická studie Mitotamu je aktuálně ve fázi 1 – onkologové z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze teď především zjišťují bezpečnost léčby pro pacienty a snášenlivost nového léku. Studie zahrnuje pacienty s nejrůznějšími typy nádorů.

„U pacientů s kolorektálním karcinomem léčba spíše nefunguje, u pacientů s karcinomem ledviny naopak zafungovala,“ popisuje lékařka Zuzana Bielčiková. „Musíme si uvědomit, že je to první podání člověku, kdy nevíme ani to, jaký dávkový režim máme zvolit, ani jaká je ideální dávka pro správný terapeutický efekt.“

Na cestě za splněným snem

Až se onkologům podaří najít ideální dávkování a definitivně se potvrdí, že je skutečně bezpečná, může klinická studie přejít do fáze 2. „V ní se vybere určitá skupina pacientů podle výsledků fáze 1 a teprve klinická studie z druhé fáze testování prokáže efektivitu, která se pak ověřuje ve fázi 3. Teprve potom se léčivo dostává do praxe,“ vysvětluje Bielčiková s tím, že celý proces může trvat i několik let.

Hlavní řešitel studie profesor Luboš Petruželka ale považuje Mitotam už teď za velký úspěch české vědy: „Je to nový lék, nový mechanismus účinku a myslím, že bychom se mohli dobrat účinku. Nemůžeme ovšem čekat, že půjde o univerzální lék – musíme správně vytipovat skupinu, kde bude fungovat. To by byl úspěch, který potvrdí jeho účinnost.“

Pokud vše půjde rychle, mohla by fáze 2 začít už na počátku příštího roku.

 

Andrea Skalická. Nový český lék proti rakovině budí naděje. Z jeho účinků už se radují první pacienti. In: Radiožurnál, Magazín Experiment (online). 14.9. 2019 (cit. 23.9.. 2019). Dostupné z: https://radiozurnal.rozhlas.cz/novy-cesky-lek-proti-rakovine-budi-nadeje-z-jeho-ucinku-uz-se-raduji-prvni-8075605

16.9.2019

Jaké odborné akce navštívit v říjnu?

Na tuto otázku vám snad odpovíme naším stručným shrnutím vybraných konferencí a seminářů, které se v tomto měsíci budou konat. Jedná se o více jak desítku akcí, takže bude z čeho vybírat.

 

 

XXVI. národního kongres České společnosti anestezilogie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM)

Kdy: 2.- 4.10. 2019

Kde: Pavilon E, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Web: https://www.csarim2019.cz/

 

Základními pilíři programu budou lékařská a sesterská část. Kvalitní řečníky vybrané pečlivě vědeckým výborem kongresu z českých a slovenských hvězd oboru doplní na jedné straně mladí kolegové na straně druhé zahraniční řečníci. Součástí je též mnoho workshopů, posterová sekce a výstava a prezentace partnerů.

 

XXVIII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2019 se zahraniční účastí

Kdy: 3.- 5.10. 2019

Kde: Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc

Web: https://www.congressprague.cz/kongresy/sge2019.html

 

Hlavním tématem konference je „Endoskopie - klíčový pohled na podstatu onemocnění“. V přednáškách bude prezentováno onemocnění a případy, kdy laparoskopie a/nebo hysteroskopie (případně jiné mini-invazivní operace) přináší zásadní informaci, umožnující jednoznačné stanovení diagnózy a zároveň okamžité řešení, ev. změnu léčebného postupu. Dále korelace předoperačních vyšetření s peroperačními nálezy.

Významnou součástí programu konference bude opět workshop hysteroskopie, který se bude konat 3. října.

Součástí programu druhého konferenčního dne budou živé přenosy endoskopických výkonů.

 

XV. Hradecké vakcinologické dny

Kdy: 3.- 5.10. 2019

Kde: Kongresové centrum ALDIS, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

Web: https://www.vakcidny.cz/

 

Účastníci budou mít možnost dozvědět se novinky a současné poznatky v oblasti očkování dětí i dospělých. Je zde celá řada široce diskutovaných témat, která jsou zařazena do programu. Jedním z nich jsou možnosti rozšíření očkovacího kalendáře a rozšíření hrazení vakcinace, HPV vakcinace u chlapců a dívek ve světle medicíny postavené na důkazech, jak s očkováním zdravotnických pracovníků, očkování u vracejících se infekcí, zejména proti spalničkám a černému kašli, dále také vliv očkování proti pneumokokům na replacement v ČR a nové připravované vakcíny proti pneumokokům. Na kongresu zazní také problematika novinek v legislativě očkování, právní a věcná odpovědnost očkujícího lékaře. Bude se také věnovat cestovní medicíně v dětském věku. Jakousi novinkou bude tématika dezinformací a šíření konspiračních falešných zpráv o očkování v sociálních médiích a na internetu v bloku „Fake news“ v očkování.

 

Česká ORL akademie

Kdy: 4.- 5.10. 2019

Kde: Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1227, Hradec Králové

Web: https://www.orlakademie.cz/

 

Témata ORL akademie:

 • Rinosinusitidy (J. Plzák, P. Matoušek)
 • Periferní obrny n. VII (V. Chrobok, M. Černý)
 • Benigní choroby hrtanu (P. Komínek, K. Zeleník)
 • Karcinom orofaryngu (J. Klozar, M. Zábrodský)

 

V. kongres Pediatrie pro praxi, Praha

Kdy: 4.- 5.10. 2019

Kde: Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

Web: https://www.solen.cz/artkey/act-000347-0000.php

 

Kongres se koná pod odbornou záštitou Pediatrického oddělení Nemocnice Na Bulovce. Prezident kongresu je MUDr. Ivan Peychl.

Hlavní témata:

 • Péče o nedonošené děti
 • Drogy dětem do rukou nepatří
 • Dětská kardiologie
 • Kardiologie

 

XVI. kongres Medicíny pro praxi v Praze - kongres praktických lékařů

Kdy: 4.- 5.10. 2019

Kde: Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

Web: https://www.solen.cz/artkey/act-000346-0000.php

 

Kongres se koná pod odbornou záštitou Kliniky kardiologie, IKEM Praha a prezidentem kongresu je prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.. 

Hlavní témata:

 • Kardiologie
 • Endokrinologie
 • Péče o pacienty po transplantaci
 • Aktuality do vaší ordinace
 • Uroinfekce
 • Tělovýchovné lékařství
 • Interaktivní přednáška ATB atd., nebo ABT?
 • Workshopy Kardiopulmonální resuscitace a Správné měření ABI a EKG

 

19. Pražský hematologický den

Kdy: 10.10. 2019

Kde: Kongresové centrum UK (Karolinum)|vstup z Ovocného trhu 3-5 nebo z Celetné 20, Praha 1

Web: https://www.phd.cz/

 

Tématy hlavního programu budou:

 • Cytopenie
 • Imunoterapie 

Důležitou součástí konference bude opět sekce mladých hematologů, která není tématicky omezená. Aktivně se mohou účastnit všichni, kterým je v roce pořádání konference 35 let, či jsou mladší.

 

42. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí

Kdy: 10.- 12. 10. 2019

Kde: Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc

Web: https://www.gsymposion.cz/detail-akce/756/42-endokrinologicke-dny-s-mezinarodni-ucasti

 

Hlavní témata:

 • Hypofýza
 • Štítná žláza
 • Příštítná tělíska a osteologie
 • Nadledviny
 • Gonády a reprodukční medicína
 • Dětská endokrinologie
 • Diabetologie
 • Obezitologie a endokrinologie tukové tkáně
 • Varia

 

V. Den lékové alergie

Kdy: 12. 10. 2019

Kde: GASK - Galerie Středočeského kraje, Barborská ulice 51-53, Kutné Hoře

Web: https://www.nemocnicekolin.cz/den-lekove-alergie/d-1228/p1=1326

 

Program semináře:

 • Sedláčková: Hypersenzitivní reakce na kontrastní látky – návrh doporučeného postupu
 • Pešák: Hypersenzitivní reakce na lokální anestetika – návrh doporučeného postupu
 • Novotná, L. Procházková, P. Hradilová: Hypersenzitivní reakce na inhibitory cyklooxygenáz – návrh doporučeného postupu
 • Kopač (Slovinsko): Desensitization and risk stratification in drug allergy
 • Paukert: Alergie na betalaktamová antibiotika – návrh doporučeného postupu pro alergology i nealergology
 • Šrotová, I. Krčmová: "Perné chvilky na operačním sále" – komplexní přístup alergologa k perioperační anafylaxi
 • Daňková: Autoimunita indukovaná léky P. Kučera: Desenzibilizační postup u pacientky s recidivujícím erysipelem a alergií na penicilin
 • Jílek, J. Pohořská, L. Sedláčková: Syndrom mnohočetné lékové přecitlivělosti - jak s ním?

 

XI. Podlahovy chirurgické dny a XII. Interaktivní kongres hojení ran

Kdy: 14. - 15. 10. 2019

Kde: Hotel Galant, Mlýnská 739/2, 692 01 Mikulov

Web: https://www.bvv.cz/kmrch/

 

Hlavní témata:

 • ERAS v kolorektální chirurgii
 • Podtlaková terapie v chirurgii v léčbě a prevenci
 • Neuromodulace sakrálních nervů
 • Výživa v chirurgii
 • Aktuální trendy léčby akutní divertikulitidy colon
 • Novinky v hrudní chirurgii a traumatologii
 • Nejnovější aktuality vzdělávání v chirurgii
 • Právní aspekty
 • Varia

 

LYMPHO 2019

Kdy: 17. - 19. 10. 2019

Kde: Hotel Zámek Valeč, Valeč 1, 675 53 Valeč

Web: https://kongres.lympho.cz/zakladni-informace/pozvani

 

Hlavní témata:

 • Anatomie a fyziologie lymfatického systému
 • Zobrazovací metody lymfatické insuficience
 • Primární lymfedém a angiodysplázie
 • Sekundární lymfedém a jeho nejčastější příčiny a projevy
 • Flebolymfedém, lipolymfedém, lipedém
 • Komplexní dekongestivní terapie
  • komprese, kompresivní návleky a prádlo
  • bandáže
  • manuální a přístrojová lymfodrenáž
  • lymfotaping
 • Chirurgická léčba lymfedému
 • Péče o kůži u pacientů s lymfedémem
 • Farmakoterapie lymfatické insuficience a lymfedému
 • Lázeňská léčba
 • Chronické rány a význam lymfatického systému při jejich hojení

 

51. Neurofarmakologické sympózium

Kdy: 17. - 19. 10. 2019

Kde: Hotel Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Web: https://mhconsulting.cz/kongres/10-51-neurofarmakologicke-sympozium-17-19-rijna-2019/obecne-informace

 

Hlavní téma:

 • Zánětlivá onemocnění centrálního nervového systému
 • Myasthenia gravis
 • Kazuistiky

 

V. kongres Medicíny pro praxi v Brně - kongres praktických lékařů

Kdy: 18. - 19. 10. 2019

Kde: Hotel International Brno, Husova 200/16, 602 00 Brno

Web: https://www.solen.cz/artkey/act-000342-0000.php

 

Kongres se koná pod odbornou záštitou II. interní kliniky FN U sv. Anny v Brně. Prezidentem konference je prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc..

Hlavní témata:

 • Onkologie v ordinacích praktických lékařů
 • Pneumologie
 • Onemocnění a bolest horní končetiny
 • Mýty o potravinách
 • Kardiologie
 • Interaktivní přednáška ATB atd., nebo ABT?
 • Workshopy Kardiopulmonální resuscitace a Správné měření ABI a EKG

 

VI. kongres Pediatrie pro praxi v Brně

Kdy: 18. - 19. 10. 2019

Kde: Hotel International Brno, Husova 200/16, 602 00 Brno

Web: https://www.solen.cz/artkey/act-000341-0000.php

 

Kongres se koná pod odbornou záštitou Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno. Prezidenti konference jsou prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D..

Hlavní témata:

 • Akutní medicína
 • Roztroušená skleróza
 • Cestovní medicína
 • Vybrané kazuistiky z klinické praxe

 

PREVON 2019

Kdy: 22. - 23. 10. 2019

Kde: TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov

Web: https://prevon.uzis.cz/

 

Konferemnce bude letos zaměřena na aktuální stav a inovace screeningových programů u novorozených dětí a na časný záchyt vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Nově představíme možnosti časného záchytu bronchogenního karcinomu.

 

XXVI. Pražské chirurgické dny 2019

Kdy: 24. - 25. 10. 2019

Kde: Kongresové centrum – Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9

Web: https://www.congressprague.cz/kongresy/pchd2019.html

 

Vzhledem k nově pojatému schématu odbornému programu kongresu, který zahrnuje úzce specializovaná témata zvlášť pro sekci lékařů a zvlášť pro sekci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, budou vypsaná témata diskutovaná odděleně v sekci lékařů a sekci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí.

Součástí programu sekce lékařů bude program sestávající z vyžádaných autorských přednášek na téma Chirurgie jater současnosti a na něj navazující pokročilý výukový postgraduální kurz E-AHPBA, připravený ve spolupráci s Chirurgií Mainz.

 

XXI. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti

Kdy: 24. - 26. 10. 2019

Kde: Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc

Web: https://www.kongres-pneumologie.cz/

 

Programové bloky kongresu:

 • CHOPN
 • Asthma bronchiale
 • Respirační infekce
 • Pneumoonkologie
 • Intenzivní pneumologie
 • Transplantologie
 • Dětská pneumologie
 • Bronchologie
 • Pleura
 • Intersticiální procesy
 • Sarkoidóza
 • Tuberkulóza
 • Cystická fibróza
 • Spánková medicína
 • Hrudní chirurgie
 • Zobrazovací metody
 • Dýchání a stres
 • Funkční vyšetření plic
 • Komplikace v pneumologii – očekávané i neočekávané
 • Plicní rehabilitace
 • Pneumo 35
 • Ambulantní problematika v pneumologii
 • Kazuistiky
 • Varia
 • ERS a naše pneumologické společnosti
 • Sesterská sekce
 • Posterová sekce