1.12.2022

Aktualizace listopad 2022 – MKN Onkologie

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii v AISLP

Vážení uživatelé programu AISLP,

spolu s novou funkcionalitou „Výpadky“ naleznete v AISLP od listopadu také Mezinárodní klasifikací nemocí pro onkologii (MKN-O).

MKN-O je systém kódů a termínů používaných pro kódování místa (topografie) a histologického obrazu (morfologie) nádorů. Jedná se o klasifikaci odvozenou od univerzální Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Autorem MKN-O je pracovní skupina Světové zdravotnické organizace (WHO). MKN-O umožňuje zaznamenat stručnou formou přesný popis rozsahu nádoru a utřídění jeho charakteristických znaků. Tyto informace jsou nutné pro volbu optimální léčby a pro srovnání terapeutických výsledků z různých pracovišť.

Tato klasifikace je v AISLP umístěna se souhlasem ÚZIS, který připravil český překlad verze MKN-O-3.2 (mezinárodní aktualizace z dubna 2019). Podobně jako MKN-10 je i tato klasifikace pojata jako kompletní "knižní vydání", tedy ne jako pouhé číselníky.

Klasifikaci naleznete v menu Nástroje - MKN pro onkologii.

Při práci v MKN-O můžete prohledávat zvlášť část věnovanou topologii a část věnovanou morfologii, pomocí odkazů lze z morfologické části přecházet do části topologické. Prohledávání textu a využití odkazů pro rychlý pohyb dokumentem jsou tak samozřejmostí, která z MKN-O dělá skvělou elektronickou pomůcku. 


Dále můžete také využít funkce kopírování kódu a názvu morfologických nebo topologických jednotek do schránky jednoduchým kliknutím. Text ve schránce pak obsahuje celý zápis kódu a názvu dle MKN-O-3.2. 

Přejeme Vám hodně zdraví a spokojenosti při práci s programem AISLP.


Váš tým AISLP

Se souhlasem ÚZIS

21.11.2022

Společná akce AISLP a Praktik SW

Uživatelé lékařského softwaru Praktik mají nyní možnost využívat naši službu Duplicity. A to díky velmi příjemné integraci do programu Praktik v medikaci pacientů, včetně automatické kontroly během přípravy předpisu.

Vážení uživatelé programu Praktik s nainstalovanou databází léčivých přípravků AISLP,
díky spolupráci AISLP se společností Praktik SW spol. s r.o., distributorem programu AISLP, si Vás dovolujeme oslovit s možností vyzkoušet si zdarma na 3 měsíce modul AISLP Duplicity v plné verzi, který je plně integrován v programu Praktik.
Jak to celé funguje? Modul AISLP Duplicity hledá možné duplicity (i multiplicity) v medikaci pacienta, tj. zda pacient neužívá dva či více léků se stejnou nebo příbuznou léčivou látkou. Dále viz https://www.aislp.cz/dupl_popis/

                 

Modul AISLP Duplicity můžete spustit přímo v programu Praktik pomocí klávesové zkratky Shift+F3. Pokud Vám více vyhovuje automatická kontrola možných duplicit při předepsání léčivého přípravku, stačí v nastavení zapnout (resp. zaškrtnout) automatickou kontrolu (viz obrázek „nastavení“ na konci článku). Po aktivaci této kontroly modul porovnává nově předepsané léčivé přípravky s těmi, které jsou evidované na kartě pacienta, hlídá, zda nedošlo k duplicitě v medikaci, případně jaké je závažnosti, a umožňuje konkrétní duplicitu textově zobrazit.

duplicity v programu Praktik - detail

Tato akce je zaměřená na testování funkčnosti integrace modulu AISLP Duplicity do programu Praktik, a nezavazuje Vás, jako zákazníka, pokračovat po jejím skončení v placené verzi.
Po skončení akce se na Vás pouze obrátíme s žádostí o zhodnocení práce s modulem a nabídkou případného pokračování.
Modul AISLP Duplicity Vám i nadále zůstane funkční v neplacené verzi a bude Vás upozorňovat na možný vznik lékových duplicit u předepsaných léčivých přípravků.
Neváhejte a využijte možnost otestovat si tuto službu zdarma. Abyste ji mohli vyzkoušet, stačí si pouze aktivovat kontrolu duplicit v nastavení programu Praktik. (Okno nastavení otevřete v seznamu předepsaných léků klávesovou zkratkou Alt+F10).

duplicity v programu Praktik - nastavení

Za obě společnosti Vám přejeme příjemnou práci a mnoho pozitivních zkušeností s programem Praktik i modulem AISLP Duplicity.

Váš tým AISLP

15.11.2022

Aktualizace listopad 2022

Aktualizace s listopadovými daty je připravena ke stažení.

Vážení uživatelé programu AISLP,
ihned po svatém Martinovi Vám přinášíme pravidelnou aktualizaci AISLP.  Výběr z nově registrovaných léčivých přípravků (léčivých látek) a změn v registracích z listopadové aktualizace naleznete níže:

Cabometyx 20 mg, 40 mg, 60 mg potahované tablety (kabozantinib) – cytostatikum – rozšíření indikací: monoterapie dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím diferencovaným karcinomem štítné žlázy, refrakterním nebo nezpůsobilým k léčbě pomocí radioaktivního jódu (RAI), u kterých došlo k progresi během předchozí systémové léčby nebo po ní.

Comirnaty 3 mikrogramy/dávku koncentrát pro injekční disperzi – mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – (tozinameran) – k aktivní imunizaci k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného SARS-CoV-2 u kojenců a dětí ve věku od 6 měsíců do 4 let. Vakcínu je třeba používat v souladu s oficiálními doporučeními.

Gamunex 100 mg/ml infuzní roztok (normální lidský imunoglobulin pro i.v. podání) – rozšíření indikací: pre/postexpoziční profylaxe spalniček u vnímavých dospělých, dětí a dospívajících (0-18 let), u kterých je aktivní imunizace kontraindikována nebo se nedoporučuje.

Genvoya 90 mg/90 mg/120 mg/6 mg a 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg potahované tablety (elvitegravir, kobicistat, emtricitabin, tenofovir-alafenamid) – nová síla přípravku a rozšíření indikace: k léčbě infekce virem lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1) bez jakýchkoli známých mutací spojených s rezistencí na skupinu inhibitorů integrázy, emtricitabin nebo tenofovir u dospělých a pediatrických pacientů od 2 let a s tělesnou hmotností minimálně 14 kg.

JCOVDEN injekční suspenze – vakcína proti onemocnění COVID-19 (Ad26.COV2-S [rekombinantní]) – (adenovirus typu 26 kódující SARS-CoV-2 spike glykoprotein) – aktualizace bodu 4.8 SmPC – nežádoucí účinky.

Nuvaxovid injekční disperze, vakcína proti onemocnění COVID-19 (rekombinantní, obsahující adjuvans) – (spike protein viru SARS-CoV-2 adjuvovaný na Matrix-M) – aktualizace bodů 4.4 a 4.8 SmPC týkající se rizika myokarditidy a perikarditidy.

Sipalgen 500 mg/200 mg měkké tobolky (paracetamol/ibuprofen) – k dočasné úlevě od mírné až středně silné bolesti spojené s migrénou, bolestí hlavy, bolestí zad, menstruační bolestí, bolestí zubů, svalovou bolestí, při příznacích nachlazení a chřipky, při bolesti v krku a při horečce. Přípravek je zvláště vhodný při bolesti, která nebyla zmírněna samotným paracetamolem nebo ibuprofenem. Pro dospělé od 18 let.

Spikevax 0,2 mg/ml injekční disperze
Spikevax 0,1 mg/ml injekční disperze
Spikevax 50 mikrogramů injekční disperze v předplněné injekční stříkačce -mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – (elasomeran) – aktualizace textů SmPC a PIL, rozšíření indikace: k aktivní imunizaci jedinců od 6 měsíců věku k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2. Vakcínu je třeba používat v souladu s oficiálními doporučeními.

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 25 mikrogramů/25 mikrogramů injekční disperze/injekční disperze v předplněné injekční stříkačce – mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – (elasomeran, imelasomeran) – k aktivní imunizaci k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 u osob starších 12 let, které již dříve absolvovaly alespoň základní očkování proti onemocnění COVID-19. Vakcínu je třeba používat v souladu s oficiálními doporučeními.

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (50 mikrogramů/50 mikrogramů)/ml injekční disperze – mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – (elasomeran, davesomeran) – k aktivní imunizaci k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 u osob starších 12 let, které již dříve absolvovaly alespoň základní očkování proti onemocnění COVID-19. Vakcínu je třeba používat v souladu s oficiálními doporučeními.

Tezspire 210 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (tezepelumab) – přídavná udržovací léčba u dospělých a dospívajících od 12 let s těžkým astmatem, kteří nejsou dostatečně kontrolováni navzdory vysokým dávkám inhalačních kortikosteroidů a dalšímu léčivému přípravku pro udržovací.

Veklury 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (remdesivir) – aktualizace bodů 4.5 a 5.2 týkající se interakcí remdesiviru s jinými léčivými přípravky.

Xonvea 10 mg/10 mg enterosolventní tablety (doxylamin-hydrogen-sukcinát, pyridoxin-hydrochlorid) – symptomatická léčba nauzey a zvracení u těhotných žen, u nichž nebyla účinná konzervativní léčba.

Přejeme Vám hodně zdraví a spokojenosti při práci s programem AISLP.
Váš tým AISLP

1.11.2022

Aktualizace říjen 2022 II – „Výpadky“

Informace o výpadcích léčivých přípravků nově i v AISLP (od aktualizace říjen 2022).

Jak k jsme již avizovali, přicházíme s dalším rozšířením databáze AISLP, které naleznete po stažení říjnové aktualizace 2022 a týká se ohlášených výpadků léčiv.

AISLP nyní automaticky měsíčně přebírá informace ze SÚKL, týkající se oznámení o zahájení, přerušení, obnovení nebo ukončení uvádění léčivého přípravku na trh.

Algoritmus je nastaven tak, aby zpracoval a přetransformoval hlášení o očekávaném, nebo již probíhajícím přerušení dodávek a dokázal je textově a graficky zobrazit na „řádku příslušného LP“ (viz obrázek – léky dotčené výpadkem podbarveny růžově) a v „Hlavní informaci“ (F2), kde naleznete typ hlášení (přerušení nebo úplné ukončení dodávky), datum "Platnost od", nahlášený důvod, předpokládané datum obnovení, výběr ze seznamu nahrazujících LP a poznámku.

 výpadky léků značené v seznamech růžově

Pro lepší orientaci zobrazujeme v „Hlavní informaci“ každý nahrazující LP na samostatný řádek s údaji: kód SÚKL, plné označení LP (název, síla, léková forma, velikost balení), ATC.

 výpadky léků v hlavní informaci opatřené záložkou

Upozorňujeme, že lze také výhodně použít funkci „Informace – Léky téže ATC“ (F8) a získat tak přehled o dalších možných "nahrazujících LP".

volba "léky téže ATC" nápomocná při hledání nahrazujících LP 

Informace je pravidelně měsíčně aktualizována, tak aby AISLP zobrazoval aktuální dostupnost – nedostupnost LP na trhu. Věříme, že tato nová informace a funkcionalita Vám přinese další spokojenost s programem AISLP.

V případě jakýkoliv dotazů nebo nejasnosti náš neváhejte kontaktovat na

info@aislp.cz

případně na telefonním čísle +420 777 746 490.

Kolektiv autorů AISLP 

18.10.2022

Aktualizace říjen 2022

Aktualizace říjen 2022 je připravena ke stažení.

Vážení uživatelé programu AISLP,
s novým měsícem Vám přinášíme pravidelnou aktualizaci AISLP. Níže naleznete výběr nově registrovaných léčivých přípravků (léčivých látek) a změn v registracích z říjnové aktualizace. Zároveň tato verze programu obsahuje tzv. "výpadky", tedy možnost dozvědět se, u kterých léčivých přípravků dochází k přerušení nebo ukončení jejich dodávek.
Sledujte dále naše novinky, v příští Vám přineseme podrobný popis, jak se zobrazují a fungují "Výpadky".

Amvuttra 25 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (vutrisiran) – léčba hereditární transthyretinové amyloidózy (hATTR) u dospělých pacientů s polyneuropatií v 1. či 2. stádiu.

Concerta 18 mg, 36 mg a 54 mg tablety s prodlouženým uvolňováním (methylfenidát) – rozšíření indikací na dospělé pacienty: součást komplexního léčebného programu poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) u dětí ve věku 6 let a starších a u dospělých, jestliže samotná nápravná opatření jsou nedostatečná.

Comirnaty 10 mikrogramů/dávku koncentrát pro injekční disperzi – mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – (tozinameran) – aktualizace textů SmPC a PIL týkající se aplikace posilovací dávky vakcíny u jedinců ve věku 5-11 let.
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramů)/dávku injekční disperze – mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – (tozinameran, riltozinameran) – k aktivní imunizaci k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného SARS-CoV-2 u osob ve věku 12 let a starších, kteří již absolvovali přinejmenším základní očkování proti onemocnění COVID-19. Vakcínu je třeba používat v souladu s oficiálními doporučeními.
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramů)/dávku injekční disperze – mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – (tozinameran, famtozinameran) – k aktivní imunizaci k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného SARS-CoV-2 u osob ve věku 12 let a starších, kteří již absolvovali přinejmenším základní očkování proti onemocnění COVID-19. Vakcínu je třeba používat v souladu s oficiálními doporučeními.

Dabigatran etexilát +pharma 75 mg, 110 mg a 150 mg tvrdé tobolky (dabigatran-etexilát-mesilát) – primární prevence žilních tromboembolických příhod u pacientů po elektivní totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu; prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u rizikových pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVAF); léčba hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE) a prevence rekurence DVT a PE u dospělých.

ilLuzyce 51,8 GBq/ml prekurzor radiofarmaka, roztok (lutecium-(177Lu)) – pro radioaktivní značení nosičových molekul, které byly speciálně vyvinuty a schváleny pro radioaktivní značení tímto radionuklidem. Přípravek není určen k přímému podávání pacientům.

Lupkynis 7,9 mg měkké tobolky (voklosporin) – v kombinaci s mofetil-mykofenolátem k léčbě dospělých s aktivní lupusovou nefritidou (LN) třídy III, IV nebo V (včetně kombinací III/V a IV/V).

Mounjaro 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg a15 mg injekční roztok v předplněném peru – (tirzepatid) – antidibetikum, duální GIP a GLP-1 agonista – k léčbě dospělých s nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus 2. typu jako doplněk k dietě a cvičení:

  • v monoterapii, pokud není podávání metforminu vhodné z důvodu nesnášenlivosti nebo kontraindikací;
  • jako přídavná léčba k dalším léčivým přípravkům k léčbě diabetu.

Nulibry 9,5 mg prášek pro injekční roztok (fosdenopterin) – trávicí trakt a metabolismus – léčba pacientů s deficitem molybdenového kofaktoru (MoCD) typu A.

Nuvaxovid injekční disperze, vakcína proti onemocnění COVID-19 (rekombinantní, obsahující adjuvans) – (spike protein viru SARS-CoV-2 adjuvovaný na Matrix-M) – aktualizace textů SmPC a PIL týkající se aplikace posilovací dávky vakcíny u jedinců ve věku od 18 let.

Opdualag 240 mg/80 mg koncentrát pro infuzní roztok (nivolumab, relatlimab) – cytostatikum, kombinace – léčba první linie pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých a dospívajících od 12 let s expresí PD-L1 na nádorových buňkách pod 1%.

Rayvow 50 mg, 100 mg a 200 mg potahované tablety (lasmiditan) – akutní léčba bolesti hlavy při záchvatu migrény s aurou nebo bez aury u dospělých.

Roctavian 2 x 1013 genomů vektoru/ml infuzní roztok (valoktokogen roxaparvovek) – genová terapie dospělých pacientů s těžkou hemofilií A bez inhibitorů faktoru VIII v anamnéze a bez zjistitelných protilátek proti adeno-asociovanému viru sérotypu 5.

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50/50 mikrogramů)/ml injekční disperze – mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – (elasomeran, imelasomeran) – k aktivní imunizaci k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 u osob starších 12 let, které již dříve absolvovaly alespoň základní očkování proti onemocnění COVID-19. Vakcínu je třeba používat v souladu s oficiálními doporučeními.

Vabysmo 120 mg/ml injekční roztok (faricimab) – oftalmologikum – léčba dospělých pacientů s neovaskulární (vlhkou) formou věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) a s poruchou zraku způsobenou diabetickým makulárním edémem (DME).

Veklury 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (remdesivir) – rozšíření indikací: k léčbě onemocnění COVID-19:

  • u dospělých a pediatrických pacientů (ve věku nejméně 4 týdny s t.hm. nejméně 3 kg) s pneumonií vyžadující doplňkovou oxygenoterapii (kyslík o nízkém nebo vysokém průtoku nebo jinou neinvazivní ventilaci na začátku léčby);
  • u dospělých a pediatrických pacientů (s t.hm. nejméně 40 kg), kteří nevyžadují doplňkovou oxygenoterapii a u nichž je zvýšené riziko progrese do závažného onemocnění COVID-19.

Verdye 5 mg/ml prášek pro injekční roztok (indokyaninová zeleň) – pouze k diagnostickým účelům. Srdeční, oběhová a mikrooběhová diagnostika: měření minutového srdečního objemu a tepového objemu, měření objemů obíhající krve, měření cerebrální perfuze. Diagnostika funkce jater: měření toku krve játry, měření vylučovací funkce jater. Diagnostika oční angiografií: měření perfuze cévnatky.

Přejeme Vám spokojenost při práci s programem AISLP.
Váš tým AISLP

11.10.2022

SÚKL: Terlipresin k léčbě hepatorenálního syndromu - nová doporučení k minimalizaci rizik

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) na základě proběhlého celoevropského přehodnocení léčivých přípravků s obsahem účinné látky terlipresin doporučuje nová opatření k minimalizaci rizika rozvoje respiračního selhání (závažných dýchacích potíží) a sepse (systémové zánětlivé reakce organismu) u pacientů s hepatorenálním syndromem (selhávání ledvin u pacientů s pokročilým onemocněním jater, HRS).

3.10.2022

Sledujte novinky v aktualizaci říjen 2022

Zasíláme Vám krátké upozornění na novinky v aktualizaci říjen 2022.

Vedle novinek v oblasti v nově registrovaných léčivých přípravků Vám říjnová aktualizace přinese i novou možnost dovědět se, u kterých léčivých přípravků nastává „Výpadek“ t.j  přerušení či ukončení a následné obnovení dodávek léčivého přípravku na český trh.

výpadky léků na českém trhu

Program AISLP nově bude graficky a textově informovat, jestli je u daného LP výpadek aktuálně hlášen.

V krátké době se Vám znovu ozveme s detailnějším popisem této novinky.

 

Kolektiv autorů AISLP

 

3.10.2022

SÚKL: SÚKL zve do Česka odborníky z celé Evropy. Na setkání v rámci českého předsednictví přijeli do Prahy ředitelé evropských lékových agentur

V rámci předsednictví České republiky v Radě EU připravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv řadu jednání, na která pozval mezinárodně uznávané experty z celé Evropy. Do Prahy tak přijeli ředitelé evropských lékových agentur, ředitelka Evropské agentury pro léčivé přípravky a zástupci Evropské komise. V následujících týdnech se v Praze uskuteční také uzavřená jednání některých výborů Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a dalších pracovních skupin. Na prezenční akce zve SÚKL například odborníky na léčiva určená dětem, experty na problematiku nežádoucích účinků nebo zdravotnických prostředků.

Společnost INPHARMEX, spol. s r.o. zpracovává na těchto webových stránkách cookies. Více informací o tomto zpracování se dozvíte zde.