17.2.2021

Přejděte na aktualizaci online za ceny roku 2020!!!

Pro ty z Vás, kteří ještě nepřešli na aktualizaci online, případně uvažují o rozšíření stávající licence, jsme připravili tuto časově limitovanou nabídku:

Přejděte na verzi AISLP s online aktualizacemi 12× ročně do 28. 2. 2021 ještě za ceny loňského roku.
Využijte tuto mimořádnou nabídku, která Vám umožní využít zvýhodněné ceny roku 2020. Online stahování po internetu je dnes jediný způsob, jak získat aktuální data a nenechat informace v AISLP zastarat.

V případě, že Vás tato nabídka zaujala, dovolujeme si Vám požádat o vyplnění registrace na https://www.aislp.cz/zakaznik/registrace/

Případně nás neváhejte kontaktovat na telefonu +420 777 746 490 nebo e-mailu online@aislp.cz.

Následně si pouze zvolíte variantu a obratem Vám vystavíme licenční klíč, který jednoduchým způsobem vyplníte do programu, a okamžitě se tak aktivuje stahování aktualizací po internetu. V případě potřeby Vám můžeme nabídnout i vzdálenou pomoc s instalací prostřednictvím programu TeamViewer.

Děkujeme a přejeme Vám pěkný den.
tým AISLP.CZ - databáze léků

15.2.2021

Aktualizace únor 2021

ATC skupiny platné od roku 2021 a nově registrované léčivé přípravky / změny v registracích.

Vážení uživatelé programu AISLP,
tentokráte Vám v aktualizaci únor 2021 přinášíme nejen nová data z letošního roku, ale v aktuální verzi AISLP naleznete také nové ATC skupiny, platné pro rok 2021, tak, jak je uvádí WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
Zařazení léčivých přípravků v programu je tak již plně v souladu s ATC/DDD Indexem 2021.

V aktualizované verzi programu naleznete detailní informace o nově registrovaných očkovacích látkách proti onemocnění COVID-19. A dále Vám níže zasíláme výběr z dalších nově registrovaných léčivých přípravků (léčivých látek) a ze změn v registracích, které jsou obsažené v aktuální verzi AISLP.

Nová aktualizace je již vystavena ke stažení a nadále platí, že běží vše automaticky, nemusíte nic dělat, program si aktualizaci stáhne a nainstaluje sám.

Comirnaty 500 µg/ml koncentrát pro injekční disperzi – mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – změna velikosti balení – jedna injekční lahvička obsahuje po naředění 6 dávek po 0,3 ml (pouze při použití injekční stříkačky a/nebo jehly s malým mrtvým objemem, dohromady maximálně 35 mikrolitrů).

COVID-19 Vaccine AstraZeneca – vakcína proti onemocnění COVID-19 (ChAdOx1-S [rekombinantní]) – k aktivní imunizaci osob ve věku 18 let a starších k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.

COVID-19 Vaccine Moderna injekční disperze – mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – k aktivní imunizaci osob ve věku 18 let a starších k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.

Doptelet 20 mg potahované tablety (avatrombopag) – rozšíření indikace pro léčbu primární chronické imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů, kteří jsou refrakterní na jiné typy léčby.

Elzonris 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok (tagraxofusp) – cytostatikum – první linie léčby dospělých pacientů s nádorem z blastických plazmocytoidních dendritických buněk (BPDCN) jako monoterapie.

Enhertu 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (trastuzumab deruxtekan) – cytostatikum, konjugát monoklonální protilátky a cytostatika – monoterapie dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím HER2-pozitivním karcinomem prsu, kteří podstoupili dva nebo více programů na bázi anti-HER2.

Fycompa 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg a 12 mg potahované tablety a 0,5 mg/ml perorální suspenze (perampanel) – rozšíření indikací pro děti od 4 let u přídatné léčby parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace a pro děti od 7 let pro přídatnou léčbu primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů (PGTCS) u pacientů s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

Hulio 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (adalimumab) – nová síla přípravku s pediatrickými indikacemi.

Palforzia 0,5 mg, 1 mg, 10 mg, 20 mg a 100 mg perorální prášek v tobolkách pro otevření,
Palforzia 300 mg perorální prášek v sáčku (protein burských oříšků jako odtučněný podzemnicový prášek) – k léčbě pacientů ve věku 4 až 17 let s potvrzenou diagnózou alergie na burské oříšky. U pacientů od 18 let se může v užívání přípravku pokračovat. Přípravek se má používat ve spojení s dietou s vyloučením burských oříšků.

Recarbrio 500 mg/500 mg/250 mg prášek pro infuzní roztok (imipenem/cilastatin/relebaktam) – rozšíření indikací o léčbu nozokomiální pneumonie (HAP) u dospělých, včetně ventilátorové pneumonie (VAP) a bakteriemie, která se vyskytuje ve spojení s HAP nebo VAP nebo, u které existuje podezření na tuto souvislost.

Roclanda 50 µg/ml + 200 µg/ml oční kapky, roztok (latanoprost + netarsudil) – oftalmologikum, antiglaukomatikum – snížení zvýšeného nitroočního tlaku (IOP) u dospělých pacientů s primárním glaukomem s otevřeným úhlem či oční hypertenzí, u nichž monoterapie prostaglandinem nebo netarsudilem neposkytuje dostačující snížení IOP.

Tivicay 5 mg dispergovatelné tablety (dolutegravir) – nová léková forma přípravku – v kombinaci s dalšími antiretrovirotiky k léčbě dospělých, dospívajících a dětí od 4 týdnů věku a s t.hm. alespoň 3 kg infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV).

Tremfya 100 mg injekční roztok (guselkumab) – rozšíření indikací: v monoterapii nebo v kombinaci s methotrexátem k léčbě aktivní psoriatické artritidy u dospělých pacientů, kteří nedostatečně odpovídají na předchozí terapii nemoc modifikujícím antirevmatikem nebo ji netolerují.

Trimbow 87 µg/5 µg/9 µg roztok k inhalaci v tlakovém obalu (beklometason, formoterol, glykopyrronium) – rozšíření indikace pro udržovací léčbu astmatu u dospělých.
Trimbow 172 µg/5 µg/9 µg roztok k inhalaci v tlakovém obalu (beklometason, formoterol, glykopyrronium) – nová síla přípravku k udržovací léčbě astmatu u dospělých.

Xarelto 15 mg a 20 mg potahované tablety (rivaroxaban) – rozšíření indikace pro léčbu žilního tromboembolismu (VTE) a prevence recidivy VTE u dětí a dospívajících do 18 let s tělesnou hmotností 30-50 kg (15 mg) nebo s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg (20 mg) po minimálně 5 dnech úvodní parenterální antikoagulační léčby.
Xarelto 1 mg/ml granule pro perorální suspenzi (rivaroxaban) – léčba žilního tromboembolismu (VTE) a prevence recidivy VTE u donošených novorozenců, kojenců a batolat, dětí a dospívajících do 18 let po minimálně 5 dnech úvodní parenterální antikoagulační léčby.

Xofluza 20 mg a 40 mg potahované tablety (baloxavir marboxil) – antivirotikum – k léčbě nekomplikované chřipky u pacientů od 12 let, k postexpoziční profylaxi chřipky u osob od 12 let.

Yervoy 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok (ipilimumab) – cytostatikum – rozšíření indikace: v kombinaci s nivolumabem a dvěma cykly chemoterapie na bázi platiny k léčbě metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic v první linii u dospělých s nádory bez senzitizující mutace EGFR nebo translokace ALK.

To je z našeho výběru vše a přejeme Vám hodně zdraví a stálou spokojenost při práci s programem AISLP.
Váš tým AISLP

13.1.2021

Nově registrované léčivé přípravky / změny v registracích – prosinec 2020 a počátek ledna

Od 13. ledna je vystavena nová verze AISLP, v níž naleznete změny v téměř 2000 textech, včetně obsahové aktualizace MKN-10 k 1.1.2021.

Níže uvádíme výběr z nově registrovaných léčivých přípravků (léčivých látek) a ze změn v registracích, které naleznete v aktuální verzi.

COMIRNATY 500 mikrogramů/ml koncentrát pro injekční disperzi – mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – k aktivní imunizaci k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 u osob ve věku 16 let a starších.

COVID-19 Vaccine Moderna injekční disperze – mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – k aktivní imunizaci osob ve věku 18 let a starších k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.

DELTYBA 50 mg potahované tablety (delamanid) – antituberkulotikum – rozšíření indikace: k léčbě plicní multirezistentní tuberkulózy (MDR-TB) u dospělých, dospívajících a dětí s t.hm. alespoň 30 kg v rámci vhodného kombinovaného léčebného režimu v případech, kdy nelze účinný léčebný režim sestavit jinak vzhledem k rezistenci nebo snášenlivosti.

ERLEADA 60 mg potahované tablety (apalutamid) – antiandrogen – rozšíření indikace: léčba dospělých mužů s metastazujícím, hormon-senzitivním karcinomem prostaty v kombinaci s androgen-deprivační terapií.

FINTEPLA 2,2 mg/ml perorální roztok (fenfluramin) – přídatná léčba epileptických záchvatů spojených se syndromem Dravetové u pacientů od 2 let.

FLUCLOXACILLIN FRESENIUS KABI 1 g a 2 g prášek pro injekční/infuzní roztok (flukloxacilin) – antibiotikum – k léčbě infekcí způsobených grampozitivními mikroorganismy, jako jsou stafylokoky produkující beta-laktamázu a streptokoky: infekce kůže a měkkých tkání, jako abscesy, flegmóna, infikované popáleniny, impetigo; infekce horních cest dýchacích, jako faryngitida, tonzilitida, sinusitida; infekce dolních dýchacích cest, jako pneumonie, bronchopneumonie, plicní absces; infekce kostí a kloubů, jako osteomyelitida a artritida; endokarditida. Profylaxe v kardiovaskulární chirurgii (chlopňové protézy, arteriální protézy) a v ortopedické chirurgii (artroplastika, osteosyntéza a artrotomie).

FORXIGA 5 mg a 10 mg potahované tablety (dapagliflozin) – inhibitor SGLT2 – rozšíření indikace o srdeční selhání: k léčbě dospělých pacientů se symptomatickým chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí.

HUMIRA 40 mg/0,8 ml injekční roztok, 40 mg a 80 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/peru (adalimumab) – rozšíření indikace pro pediatrické pacienty: léčba středně těžké až těžké aktivní ulcerózní kolitidy u pediatrických pacientů (od 6 let), u kterých odpověď na předchozí konvenční léčbu včetně kortikosteroidů a 6-merkaptopurinu (6-MP) nebo azathioprinu (AZA) nebyla dostatečná, nebo kteří tuto léčbu netolerovali nebo u nich byla ze zdravotních důvodů kontraindikována.

KALYDECO 25 mg granule v sáčku (ivakaftor) – rozšíření indikace pro děti od 4 měsíců.
KALYDECO 75 mg potahované tablety (ivakaftor) – nová síla přípravku pro děti od 6 let k léčbě cystické fibrózy v kombinovaném režimu s tabletami tezakaftoru/ivakaftoru.

LEQVIO 284 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (inklisiran) – hypolipidemikum – Inklisiran je indikován u dospělých s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo smíšenou dyslipidemií jako doplněk k dietním opatřením:

  • v kombinaci se statinem nebo statinem v kombinaci s další hypolipidemickou léčbou u pacientů, u kterých nelze dosáhnout cílových hodnot LDL-C při maximální tolerované dávce statinu, nebo
  • samostatně nebo v kombinaci s další hypolipidemickou léčbou u pacientů, kteří netolerují statiny nebo, u kterých je podávání statinů kontraindikováno.

LIBMELDY 2-10 milionů buněk/ml infuzní disperze (autologní CD34+ buňky kódující gen lidské arylsulfatázy A) – k léčbě metachromatické leukodystrofie (MLD) charakterizované bialelickými mutacemi v genu pro arylsulfatázu A (ARSA) vedoucími ke snížení enzymatické aktivity ARSA u dětí.

MENQUADFI injekční roztok – konjugovaná vakcína proti meningokokům skupiny A, C, W a Y – k aktivní imunizaci jedinců od 12 měsíců věku proti invazivnímu meningokokovému onemocnění vyvolanému séroskupinami A, C, W a Y Neisseria meningitidis.

METHIONIN (11C) METHYL UJV 100-1500 MBq/ml injekční roztok (methionin (11C) methyl) – diagnostické radiofarmakum, které je určeno především k detekci gliomů pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) u dospělých a pediatrické populace.

ORFADIN 2 mg, 5 mg, 10 mg a 20 mg tvrdé tobolky a 4 mg/ml perorální suspenze (nitisinon) – trávicí trakt a metabolismus – rozšíření indikace: léčba dospělých pacientů s alkaptonurií (AKU).

PHESGO 600 mg / 600 mg, 1200 mg / 600 mg injekční roztok (pertuzumab a trastuzumab) – cytostatikum, kombinace – v kombinaci s chemoterapií k léčbě časného karcinomu prsu; v kombinaci s docetaxelem k léčbě metastazujícího karcinomu prsu.

PLEGRIDY 125 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (peginterferon beta-1a) – nová léková forma pro intramuskulární podání.

REKAMBYS 600 mg a 900 mg injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním (rilpivirin) – antivirotikum – v kombinaci s injekcemi kabotegraviru k léčbě infekce virem lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1) u dospělých, kteří jsou virologicky suprimováni (RNA HIV-1 < 50 kopií/ml) na stabilním antiretrovirovém režimu bez důkazů současné nebo minulé virové rezistence na látky ze třídy NNRTI a INI a bez virologického selhání při léčbě těmito látkami.

REMSIMA 120 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/peru (infliximab) – rozšíření indikací pro dospělé pacienty: Crohnova choroba. Ulcerózní kolitida. Ankylozující spondylitida. Psoriatická artritida. Psoriáza.

SYMKEVI 50 mg/75 mg potahované tablety (tezakaftor, ivakaftor) – nová síla přípravku pro děti od 6 let k léčbě cystické fibrózy v kombinovaném režimu s tabletami ivakaftoru.

TECARTUS 0,4-2 x 10 na 8 buněk infuzní disperze (Cellulae CD34+ autologae anti-CD19-transductionae) – cytostatikum – léčba dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním lymfomem z plášťových buněk (MCL) po dvou či více liniích systémové léčby, které zahrnovaly léčbu inhibitorem Brutonovy tyrosinkinázy (BTK).

TRIXEO AEROSPHERE 5 mikrogramů / 7,2 mikrogramu / 160 mikrogramů suspenze k inhalaci v tlakovém obalu (formoterol, glykopyrronium, budesonid) – nová kombinace LABA, LAMA a kortikosteroidu k udržovací léčbě středně těžké až těžké formy CHOPN u dospělých pacientů.

VOCABRIA 400 mg a 600 mg injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním (kabotegravir) – antivirotikum – injekce přípravku Vocabria v kombinaci s injekcemi rilpivirinu indikovány k léčbě infekce virem lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1) u dospělých, u nichž bylo dosaženo virové suprese (HIV-1 RNA < 50 kopií/ml) na stabilním antiretrovirovém režimu bez důkazů současné nebo minulé virové rezistence na látky ze třídy NNRTI a INI a bez virologického selhání při léčbě těmito látkami.

VOCABRIA 30 mg potahované tablety (kabotegravir) – antivirotikum – tablety přípravku Vocabria jsou v kombinaci s tabletami rilpivirinu indikovány ke krátkodobé léčbě infekce virem lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1) u dospělých, u nichž bylo dosaženo virové suprese (HIV-1 RNA < 50 kopií/ml) na stabilním antiretrovirovém režimu bez důkazů současné nebo minulé virové rezistence na látky ze třídy NNRTI a INI a bez virologického selhání při léčbě těmito látkami, za následujícím účelem:

  • perorální úvodní léčba k posouzení snášenlivosti kabotegraviru a rilpivirinu před podáním dlouhodobě působící injekce kabotegraviru + dlouhodobě působící injekce rilpivirinu.
  • perorální léčba dospělých, kteří vynechají plánovanou dávku injekce kabotegraviru + injekce rilpivirinu.

ZAVICEFTA 2 g / 0,5 g prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (ceftazidimu/avibaktam) – antibiotikum – rozšíření indikace pro pediatrické pacienty od 3 měsíců věku.

ZEJULA 100 mg tvrdé tobolky (niraparib) – cytostatikum – rozšíření indikace: monoterapie k udržovací léčbě dospělých pacientek s pokročilým high-grade epiteliálním karcinomem vaječníků (stadia FIGO III a IV), vejcovodů nebo primárním karcinomem peritonea, které odpovídají (úplná nebo částečná odpověď) po dokončení první linie chemoterapie založené na platině.

21.12.2020

Radostné Vánoce a šťastný a úspěšný rok 2021!

Jménem celého AISLP týmu vám přejeme krásné Vánoce a děkujeme za vaši přízeň.

  

15.12.2020

Aktualizace Prosinec 2020 - Nově registrované léčivé přípravky/změny v registracích

V týdnu po 10.12.2020 dojde k automatické aktualizaci dat programu AISLP pro uživatele programu AISLP online.

Opětovně si Vám dovolujeme zaslat výběr z nově registrovaných léčivých přípravků (léčivých látek) a ze změn v registracích, které naleznete v této aktualizaci.

ADAKVEO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok (krizanlizumab) – prevence rekurentních vazookluzivních krizí u pacientů se srpkovitou anémií ve věku od 16 let.

BOOSTRIX a BOOSTRIX POLIO injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce – rozšíření indikace: nově také k pasivní ochraně proti pertusi v raném dětství po imunizaci matky během těhotenství (během 2. nebo 3. trimestru).

CALQUENCE 100 mg tvrdé tobolky (akalabrutinib) cytostatikum v monoterapii nebo v kombinaci s obinutuzumabem k léčbě dospělých pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukemií (CLL); v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s chronickou lymfocytární leukemií (CLL), kteří podstoupili alespoň jednu předchozí léčbu.

EXPAREL LIPOSOMAL 133 mg/10 ml, 266 mg/20 ml injekční disperze s prodlouženým uvolňováním (bupivakain) – blokáda brachiálního plexu nebo blokáda femorálního nervu při léčbě pooperační bolesti u dospělých a okrsková blokáda při léčbě somatické pooperační bolesti u malých až středně velkých chirurgických ran u dospělých.

FOMICYT 40 mg/ml prášek pro infuzní roztok (fosfomycin) – rozšíření indikací: k léčbě následujících infekcí u všech věkových skupin v případech, kdy se podávání běžně doporučovaných antibakteriálních přípravků k počáteční léčbě uvedených infekcí nepovažuje za vhodné: komplikované infekce močových cest, infekční endokarditida, infekce kostí a kloubů, komplikovaná infekce kůže a měkkých tkání, nozokomiální pneumonie včetně ventilátorové, bakteriální meningitida, komplikované intraabdominální infekce, bakteriemie v souvislosti s některou z výše uvedených infekcí nebo u níž existuje podezření na tuto souvislost.

KALYDECO 150 mg potahované tablety (ivakaftor) – rozšíření indikace pro léčbu cystické fibrózy v kombinovaném režimu s tabletami ivakaftoru 75 mg/tezakaftoru 50 mg/elexakaftoru 100 mg u pacientů od 12 let, kteří jsou homozygotními nosiči mutace F508del v genu CFTR nebo kteří jsou heterozygotními nosiči mutace F508del v genu CFTR a mutace s minimální funkcí.

OBILTOXAXIMAB SFL 100 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok (obiltoxaximab) – monoklonální protilátka – k léčbě plicní formy antraxu u všech věkových skupin v kombinaci s vhodnými antibakteriálními léčivými přípravky. Postexpoziční profylaxe plicní formy antraxu u všech věkových skupin, pokud alternativní terapie nejsou vhodné nebo nejsou dostupné.

OLUMIANT 2 mg, 4 mg potahované tablety (baricitinib) – rozšíření indikací: léčba středně závažné až závažné atopické dermatitidy u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu.

OXLUMO 94,5 mg/0,5 ml injekční roztok (lumaziran) léčba primární hyperoxalurie 1. typu (PH1) ve všech věkových skupinách.

RAGWIZAX 12 SQ-AMB perorální lyofilizát (standardizovaný alergenový extrakt z pylu ambrozie peřenolisté) rozšíření indikace pro pediatrické pacienty: k léčbě alergické rinitidy vyvolané pylem ambrozie u dětí od 5 let, s nebo bez konjunktivitidy, bez ohledu na užívání symptomatické terapie.

SUPEMTEK injekční roztok v předplněné injekční stříkačce – rekombinantní tetravalentní vakcína proti chřipce – k aktivní imunizaci k prevenci chřipkového onemocnění u dospělých.

TERBINAFIN SANDOZ 78 mg/ml léčivý lak na nehty (terbinafin) – nová léková forma terbinafinu k léčbě mírné až středně závažné mykotické infekce nehtů u dospělých vyvolané dermatofyty a/nebo jinými původci mykotických infekcí citlivými na terbinafin.

TRIAMCINOLONE SANOFI 55 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze (triamcinolon-acetonid) – rozšíření indikace pro děti od 2 let.

TRULICITY 3 mg a 4,5 mg injekční roztok v předplněném peru (dulaglutid) – nové síly přípravku k léčbě dospělých s nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus 2. typu.

VELPHORO 125 mg perorální prášek (směs polynukleárního oxyhydroxidu železitého, sacharózy a škrobů) – nová léková forma vhodná pro pediatrické pacienty: kontrola hyperfosfatemie u pediatrických pacientů ve věku 2 let a starších s chronickým onemocněním ledvin ve stadiu 4-5 nebo s chronickým onemocněním ledvin, kteří podstupují dialýzu.
VELPHORO
500 mg žvýkací tablety (směs polynukleárního oxyhydroxidu železitého, sacharózy a škrobů) – rozšíření indikace pro pediatrické pacienty: kontrola hyperfosfatemie u pediatrických pacientů ve věku 2 let a starších s chronickým onemocněním ledvin ve stadiu 4-5 nebo s chronickým onemocněním ledvin, kteří podstupují dialýzu.

Přejeme Vám pokud možno klidné prožití nadcházejícího svátečního období.

Váš tým AISLP

 

Společnost INPHARMEX, spol. s r.o. zpracovává na těchto webových stránkách cookies. Více informací o tomto zpracování se dozvíte zde.