19.2.2018

Mobilní verze AISLP databáze: scanner čárového kódu

Kdo z nás by neznal scanner čárového kódu, ale ne všichni ví, že ho mohou používat i v mobilní verzi AISLP databáze.  

Jedná se o jednoduchou funkci, která vám ale hodně usnadní vyhledávání v databázi. Už není nutné vypisovat názvy léčivých přípravků, stačí sejmout čárový kód na krabičce.

A jak tedy použít naší čtečku? Stačí spustit mobilní aplikaci AISLP. Po spuštění je jednou z voleb na displeji mobilního telefonu „Skenování čárového kódu“. Stiskněte tuto volbu a dojde ke spuštění scanneru. Umístěte váš mobilní telefon nad čárový kód na krabičce léčivého přípravku (uvidíte ho i na displeji mobilního telefonu). Při správném umístění se kód načte a automaticky vám vyjedou údaje o daném léčivém přípravku.

 

Video s praktickým návodem naleznete na našem Facebooku: https://www.facebook.com/databazelecivaislp/videos/148518815719139/ 

Sledujte nás na Facebooku a neuteče vám žádná naše novinka či akce.

12.2.2018

V tomto týdnu se koná hned několik zajímavých kongresů

Jměnovitě se jedná 15.2. o IV. Brněnský den klinické farmacie, o den později 16.2. o VI. Brněnský ORL den a 17.2. o 24. Pediatrický den v Ústí nad Labem. Navíc koncem února 23.- 24.2. probíhá v Praze 12. Kongres primární péče.

 

IV. Brněnský den klinické farmacie

15.2. 2018, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Hlavní témata:

 • Aspekty off label použití léčiv, pravda, mýty a realita
 • Farmakovigilance – co je nového
 • Výkon, jak jsme na tom, první zkušenosti
 • Evropské statementy nemocničního lékárenství, jejich aplikace v ČR z pohledu klinického
     farmaceuta

Pracovní den je věnován již tradičně metodologickým a koncepčním tématům.

Konference bude akreditována Českou lékárnickou komorou dle platných předpisů. Certifikáty se budou vydávat po ukončení konference na registraci účastníků.

Více informací na: http://www.symma.cz/farmacie/

 

VI. Brněnský ORL den

16.2., Dvorana Rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1, Brno

Odborný program letošního ročníku bude sestaven z vyžádaných přednášek, které budou zaměřeny na problematiku cizích těles, stenotizujících zánětů dýchacích cest a především na diagnostiku a léčbu stenóz hrtanu a průdušnice.

Konference bude akreditována Českou lékařskou komorou dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.

 Více informací na: http://www.symma.cz/orl/

 

24. Pediatrický den

17.2., LÉKAŘSKÁ SEKCE – Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálské nám. 3517; SESTERSKÁ SEKCE – Hotel Vladimir, Masarykova 3128/36 

Je připraven program naplněný novinkami, praktickými zkušenostmi a zajímavými kazuistikami z dětského lékařství a také z několika oborů s dětským lékařstvím těsně souvisejícím. 

Certifikáty o účasti: 

LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

 Více informací na: http://www.bos-congress.cz/pdul2018

 

12. Kongres primární péče

23.-24.2., TOP HOTEL Praha****, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov

Jedná se o jedinečné setkání sodborníků z oboru primární péče s výběrem z více než 50ti odborných a společenských programů. Navíc se zde bude prezentovat na 60  vystavujících společností.

Tématické bloky:

 • I.BLOK - Kazuistiky aneb praktici sobě
 • II.BLOK - Z čeho nás bolí hlava?
 • III.BLOK - Kožní – Co jsme se ve škole neučili
 • IV.BLOK - Právní problematika a ZP
 • V. BLOK - Srdce v centru zájmu
 • VI.BLOK - Vyšetřovací metody včera, dnes a zítra
 • VII.BLOK - Dokážeme zvládnout akutní stavy?

Vzdělávací akce je pořádána dle Vzdělávacího řádu SPL ČR, SPLDD ČR a je akreditována ČAS. Akce je urč ena pro lékař e a sestry v primární péč i a je zař azena do celoživotního vzdě lávání lékař ů a sester

Více informací na: http://ahou.cz/kongres/

 

 

5.2.2018

Pokrok ve zkoumání Alzheimerovy choroby

Vědci ohlásili významný posun ve výzkumu včasné diagnostiky Alzheimerovy choroby. Studie zveřejněná v odborném časopise Nature hovoří o více než 90% přesnosti krevního testu použitého k odhalení přítomnosti proteinu spojovaného s touto demencí. Studie je založena na vzorku 370 lidí.

 

Ke zjištění amyloidního proteinu beta spojovaného s nemocí se nyní používá vyšetření mozku nebo rozbor mozkomíšního moku. Jde ale o nákladné procedury, které navíc přinesou výsledek, až když už nemoc začala nebo pokročila. Navzdory mnohaletému výzkumu zatím není znám žádný lék.

Kdyby byl k dispozici levný krevní test, mohly by farmaceutické firmy získat soubor rizikových osob k testování případných léků, řekl Kacuhiko Janagisawa, který vedl výzkum v japonském národním centru pro geriatrii a gerontologii.

Alzheimerovu chorobu provází odumírání mozkových buněk, které má za následek úpadek myšlení, paměti či úsudku. Za příčinu se považují usazeniny, které poškozují nervové buňky.

Vědcům je známo, že choroba začíná dřív, než se poprvé objeví symptomy. Klíčem k objevení účinného léku je podle nich schopnost získat informace o vzniku nemoci v co nejranějším stadiu. Do studie bylo zapojeno 252 Australanů a 121 Japonců ve věku od 60 do 90 let.

Odborníci, kteří nebyli ve výzkumném týmu, výsledek hodnotí jako významný pokrok, který je ale třeba potvrdit další studií.

„Jestliže to bude možné opakovat na větším vzorku lidí, pak nám to pomůže nahlédnout na změny související s Alzheimerovou chorobou, k nimž v mozku dochází. Cesta k tomu, abychom byli schopni diagnostikovat Alzheimerovu chorobu z krevního testu, je ale ještě dlouhá," domnívá se Mark Dallas z Readingské univerzity.

 

ALZHEIMEROVA CHOROBA

Alzheimerovou chorobou trpí až 50 milionů lidí na celém světě. Očekává se, že do roku 2050 jich bude 131 milionů. V Česku je registrováno 150 tisíc pacientů s touto nemocí. Očekává se, že v roce 2050 jich může být až 380 tisíc.

 

ČTK. Pokrok ve zkoumání Alzheimerovy choroby. Lékaři ji mohou zjistit z krve, naznačuje studie. In: iRozhlas [online]. 1.2.2018 [cit. 5.2.2018]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/alzheimerova-choroba-diagnostika-studie_1802012253_ako  

29.1.2018

Čeští vědci vytvořili záškodníka nádorových buněk

Čeští vědci vyvinuli způsob, jímž lze zabít buňku nádoru a za pomoci toxické látky zničit i další nádorové buňky v jejím okolí. Dosavadní výsledky práce českých vědců z 1. LF UK v Praze, Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR nedávno publikoval Journal of Medicinal Chemistry.

 

Výzkumný tým Laboratoře biologie nádorové buňky Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK v čele s přednostou ústavu a děkanem 1. LF UK prof. MUDr. Aleksim Šedem, DrSc., se dlouhodobě zabývá výzkumem skupiny molekul, které by mohly být využitelné jako cíle nádorové léčby nebo by mohly při klinickém zobrazování (např. pozitronovou emisní tomografií, PET) nádorové bujení ukázat. V abstraktu ke své práci v Journal of Medicinal Chemistry vědci výběr odůvodňují následovně: „Proteázy jsou přímo zapojeny do patogeneze nádorového onemocnění. Exprese fibroblastového aktivačního proteinu (FAP) je upregulována ve stromálních fibroblastech u více než 90 % epiteliálních karcinomů a je spojena s progresí nádoru. Ve většině normálních dospělých tkání je exprese FAP minimální nebo nepřítomná, což naznačuje, že je příslibem jako cíl pro diagnostiku nebo léčbu různých druhů onkologických onemocnění.“

„Víme, že molekula FAP se vyskytuje u řady nádorů – karcinomu pankreatu, prsu či u mozkových nádorů –, její diagnostické i terapeutické využití v onkologii tudíž může být hodně široké,“ doplnil prof. Šedo. „V naší práci jsme prokázali správné cílení toxické látky na nádor. Trefíme nádorovou buňku, která do sebe pojme toxickou látku, ta se zde uvolní a buňka se rozpadne. Toxická látka se zároveň chová jako diverzant, protože se po rozpadnutí buňky uvolní a zničí i další buňky okolo sebe,“ vysvětlil princip záškodnického manévru. 

iBodies – molekulové lego

Důležitou pomoc poskytl tým výzkumníků z Akademie věd ČR pod vedením doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc. Vyvinul tzv. iBodies – molekuly, na které lze navázat molekulu léku a dovést ji k nádorové buňce nebo molekulu využitelnou pro diagnostiku. Výhodou je možnost jejího „ušití na míru“. „Jde o molekulové lego, kde lze komponenty poskládat pro daný účel. Navíc jsou iBodies, například oproti protilátkám, výrazně malé molekuly, lépe se tudíž dostanou k cíli,“ popsal prof. Šedo.

Z další spolupráce, tentokrát s týmem belgické univerzity v Antverpách, vzešel vhodný kandidát na použitý inhibitor – tedy látku, která iBody dovede k molekule FAP v nádoru.

V Journal of Medicinal Chemistry tak vědci podle vlastních slov podali zprávu „o přípravě polymerního konjugátu (iBody) obsahujícího jako cílový ligand FAP-specifický inhibitor“. Jak píší, „iBody inhibuje lidský i myší FAP s nízkými nanomolárními inhibičními konstantami, ale neinhibuje blízké homology FAP dipeptidyl peptidázu 4, dipeptidyl peptidázu 9 a prolyl oligopeptidázu. Demonstrujeme použitelnost iBody pro izolaci FAP z buněčných lyzátů a krevního séra, jakož i pro jeho detekci pomocí ELISA, Western blot, průtokovou cytometrií a konfokální mikroskopií. Naše výsledky ukazují, že iBody je užitečný nástroj pro cílení FAP in vitro a potenciálně i pro specifické poskytování protinádorových léků.“

Nyní je výzkum ve fázi, kdy jednotlivé komponenty odborníci ještě vylepšují a zvažují také jejich patentování.

Ve světových vědeckých kruzích vzbudil postup velkou odezvu, již nyní český tým na žádosti zahraničních pracovišť vysílá zkoumané molekuly do laboratoří po světě. Za adekvátního dodržení českých vlastnických práv budou objevené koncepty pomáhat dalším vědeckým skupinám při diagnostice nádorů, a to ve vědeckých experimentech, ale i v možném posunu v oblasti léčby.

Článek publikovaný v Journal of Medicinal Chemistry je dostupný na webových stránkách pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jmedchem.7b00767.

 

SRBOVÁ, Eva. Čeští vědci vytvořili záškodníka nádorových buněk. In: AMReview [online]. 3.1.2018 [cit. 29.1.2018]. Dostupné z: http://terapie.digital//review2/medicine-review/-694.html. 

22.1.2018

24.1.- 26.1. se v Praze koná PragueONCO

PragueONCO je jednou z největších a nejvýznamnějších odborných vzdělávacích akcí pořádaných v ČR, která se snaží klást důraz na multidisciplinární chápání a řešení problematiky onkologických onemocnění.

 

Již devátým rokem se u příležitosti této odborné vzdělávací akce sejdou čeští i zahraniční onkologové zároveň se specialisty ostatních medicínských oborů, kteří řeší problematiku zhoubných nádorů. V průběhu tří dnů budou prezentována volná sdělení, proběhnou posterová sekce, diskusní setkání u kulatého stolu a odborná fóra. 

V roce 2018 bude rozšířen hlavní jednací jazyk čeština o angličtinu a nově bude pro účastníky odborné lékařské sekce zajištěn simultánní překlad do obou jazyků.

9. pražské mezioborové kolokvium se tradičně uskuteční v Clarion Congress Hotelu Prague

 

Témata pro devátý ročník kolokvia jsou:

 • State of art
 • Highlights from the 2018 Gastrointestinal Cancers Symposium, San Francisco
 • Onkogynekologie
 • Karcinom plic
 • Karcinom prsu
 • Nádory gastrointestinálního traktu
 • Nádory genitourinárního traktu
 • Hematoonkologie
 • Možnosti primární a sekundární prevence v onkologii

Paralelní sekce: neuroonkologická, sesterská, paliativní, posterová, pacientská, základní onkologický výzkum

 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účast bude ohodnocena 18 kredity. Rovněž je opět zařazena mezi akce akreditované ESMO (European Society for Medical Oncology) a její účastníci získají 1 ESMO-MORA bod kategorie 13. Sesterská a paliativní sekce jsou garantovány Českou asociací sester a registrovány pod číslem 1897/2017. Potvrzení o účasti bude vydáno po ukončení sekcí.

 

Pro bližší informací navštivte stránky kolokvia: https://pragueonco.cz/