30.4.2021

Spotřeby léků za rok 2020

V aktualizaci AISLP k 1.4.2021 jsme pro Vás vydali přehled spotřeb léčivých přípravků v obvyklé podobě, a to přestože oficiální podklady jsou stále velmi kusé.

Vážení uživatelé,
rádi bychom pro Vás zachovali kontinuitu našich přehledů spotřeb, ale potýkáme se s těmito problémy:

  • od podzimu 2018 nejsou známy cenové objemy za jednotlivá balení,
  • cenové objemy za ATC jsou uváděny bez přirážky (a DPH),
  • objemy za některá ATC jsou zjevně neúplné nebo nevyplněné.

Měli jsme na výběr buď na tuto funkci úplně rezignovat, nebo do ní vložit data tak, jak si je na oficiálních stránkách můžete sami najít, nebo zkusit data upravit a Vás na tento fakt upozornit.

Abychom Vám data mohli připravit, nejprve jsme je prošli takto:

  1. Porovnali jsme vývoj objemů celkových balení a celkových výdajů za ATC za poslední tři roky a pokud se údaj za rok 2020 významně odlišoval (o více než 12 % dolů či o 30 % nahoru), prozkoumali jsme údaje podrobněji. Pomohli jsme si porovnáním s vývojem cen pro hrazené přípravky, změnami v rámci ATC apod. Pokud jsme nenašli vysvětlení, nebo byla změna přímo řádová, použili jsme opravu.
  2. Pokud za rok 2020 celkové výdaje za ATC úplně chybí, použili jsme opravu.

Opravy jsme použili těchto typů:

  1. pokud vývoj lze linearizovat s 3% přesností směrem dolů či 7% směrem nahoru, použili jsme tento odhad vývoje,
  2. jinak jsme použili prostý průměr relací mezi objemem financí a počtem balení,
  3. pokud není dostatek dat, byla použita poslední známá relativní hodnota.

Opravy se dotkly těchto ATC skupin:
A04AD12, A12BA, A16AX12, B05AA06, B05AA07, B05BB02, B05BC01, B05ZB, C01DA02, C01DA08, C01DX12, C07AG01, C10BA05, D07CA01, D08AG02, G03CA04, G03DB08, G03HB01, G04BE03, G04BE08, H05AA02, J01CA04, J01CE30, J01CR01, J01CR05, J01DD01, J01DD02, J01GB03, J01MA02, J01MA14, L01AB01, L01XE01, L01XE02, L02AB02, M01AE01, M01AE02, M05BB03, N01BB10, N02BB02, R01AD08, R05CA03, R05CB01, R05CB02, S01AD09, V03AE01, V07AB, V08AB02.

Souhrnné údaje na závěr porovnáváme s Hodnocením distribuovaných léčivých přípravků. Tento přehled bohužel SÚKL pro rok 2020 ještě nevydal, takže nemáme možnost získaná data ověřit ani na celkových součtech. Berte proto, prosím, zejména veškeré cenové údaje pouze jako orientační. U výše jmenovaných ATC skupin berte jako orientační všechny údaje.

Tato situace nás mrzí, neboť přehledy spotřeb v minulých letech patřily k zajímavým informacím. I proto jsme přistoupili k uvedeným úpravám, abychom alespoň částečně tyto informace pro Vás zachovali v původním rozsahu.

Pokud budou k dispozici nová nebo další vhodná data, údaje v programu AISLP upravíme a rádi Vás o tom budeme informovat.
Váš tým AISLP

16.4.2021

Aktualizace duben 2021

Nová aktualizace je vystavena od 14.4.2021. Naleznete v ní data platná k 1.4.2021 a stanovené úhrady léčivých přípravků s platností k 8.4.2021.

Vážení uživatelé programu AISLP,
aktuálně je ke stažení vystavena aktualizace duben. V této aktualizaci naleznete nově registrované léčivé přípravky (léčivé látky) a změny v registracích, jejichž výběr tvoří obsah této novinky:

Byfavo 20 mg prášek pro injekční roztok (remimazolam) – procedurální sedace u dospělých.

Comirnaty 500 mikrogramů/ml koncentrát pro injekční disperzi – mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – aktualizace bodů 6.3, 6.4 a 6.6 SmPC: nové údaje týkající se skladování a manipulace s vakcínou.

COVID-19 Vaccine Janssen injekční suspenze – vakcína proti onemocnění COVID-19 (Ad26.COV2-S [rekombinantní]) – k aktivní imunizaci osob ve věku 18 let a starších k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.

Efluelda injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce – inaktivovaná, splitová (štěpený virion), tetravalentní vakcína proti chřipce, s vysokou dávkou antigenu 60 mikrogramů HA/kmen – rozšíření indikací – k aktivní imunizaci dospělých ve věku 60 let a starších z důvodu prevence chřipkového onemocnění.

Evrysdi 0,75 mg/ml prášek pro perorální roztok (risdiplam) – léčba spinální svalové atrofie (SMA) vázané na dlouhé raménko 5. chromozomu u pacientů ve věku od 2 měsíců s klinickou diagnózou SMA 1. typu, 2. typu nebo 3. typu nebo s jednou až čtyřmi kopiemi genu SMN2.

Mirena 52 mg intrauterinní inzert (levonorgestrel) – kontraceptivum – změna bodu 4.2 SmPC: prodloužení doby účinnosti v indikaci kontracepce z 5 na 6 let.

Nexpovio 20 mg potahované tablety (selinexor) – cytostatikum – v kombinaci s dexamethasonem k léčbě mnohočetného myelomu u dospělých pacientů, kteří dostali alespoň čtyři předchozí terapie, jejichž onemocnění je refrakterní vůči nejméně dvěma inhibitorům proteazomu, dvěma imunomodulačním agens a monoklonální protilátce proti CD38 a u nichž byla prokázána progrese onemocnění při poslední terapii.

Pezymare 4,5 mg, 9 mg, 13,5 mg tablety (pemigatinib) – cytostatikum, inhibitor proteinkináz – monoterapie dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím cholangiokarcinomem s fúzí nebo přeskupením receptoru 2 fibroblastového růstového faktoru (FGFR2), u kterého došlo k progresi po alespoň jedné předchozí linii systémové terapie.

Rinvoq 15 mg tablety s prodlouženým uvolňováním (padacitinib) – rozšíření indikací: Psoriatická artritida: v monoterapii nebo v kombinaci s methotrexátem k léčbě aktivní psoriatické artritidy u dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí nebo intolerancí na jedno nebo více DMARD. Ankylozující spondylitida: k léčbě aktivní ankylozující spondylitidy u dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí na konvenční léčbu.

Vaxzevria injekční suspenze (dříve COVID-19 Vaccine AstraZeneca) – vakcína proti onemocnění COVID-19 (ChAdOx1-S [rekombinantní]) – změna názvu přípravku a aktualizace bodů 4.4 a 4.8 SmPC týkající se trombocytopenie a poruch koagulace.

Vazkepa 998 mg měkké tobolky (Ethyl-ikosapent) – hypolipidemikum – ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod při léčbě statiny u dospělých pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem se zvýšenými hladinami triglyceridů a: stávajícím kardiovaskulárním onemocněním nebo diabetem a nejméně jedním dalším kardiovaskulárním rizikovým faktorem.

Přejeme Vám hodně zdraví a stálou spokojenost při práci s programem AISLP.
Váš tým AISLP

12.3.2021

Aktualizace březen 2021

Nová data se Vám automaticky začnou stahovat od 12. března. Kromě nových léčivých přípravů zde naleznete významné změny u stávajících léčiv.

Vážení uživatelé programu AISLP,
ke stažení je vystavena aktualizace březen 2021. V této verzi programu naleznete nově registrované léčivé přípravky (léčivé látky) a změny v registracích, jejichž výběr tvoří obsah této novinky:

Comirnaty 500 mikrogramů/ml koncentrát pro injekční disperzi – mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – aktualizace bodu 4.2 SmPC: druhou dávku se doporučuje podat 3 týdny po první dávce; aktualizace bodu 6.3 a 6.6: nové údaje o širším teplotním rozmezí pro skladování a přepravu vakcíny.

Heplisav B 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, vakcína proti hepatitidě B, rekombinantní, obsahující adjuvans (povrchový antigen viru hepatitidy B produkovaný v buňkách kvasinek Hansenula polymorpha pomocí technologie rekombinantní DNA a adjuvans CpG 1018) – k aktivní imunizaci proti infekci virem hepatitidy B (HBV) způsobené všemi známými podtypy viru hepatitidy B u dospělých od 18 let.

Inrebic 100 mg tvrdé tobolky (fedratinib) – cytostatikum, inhibitor proteinkináz – léčba splenomegalie nebo příznaků souvisejících s onemocněním u dospělých pacientů s primární myelofibrózou, s myelofibrózou po polycytemii vera nebo s myelofibrózou po esenciální trombocytemii, kteří dosud nebyli léčeni inhibitory Janusovy kinázy (JAK) nebo byli léčeni ruxolitinibem.

Iscover 75 mg a 300 mg potahované tablety (klopidogrel) – rozšíření indikace pro dospělé pacienty se středně až vysoce rizikovou tranzitorní ischemickou atakou nebo s lehkou ischemickou cévní mozkovou příhodou.

Kixelle 100 jednotek/ml injekční roztok v injekční lahvičce
Kixelle 100 jednotek/ml injekční roztok v předplněném peru (inzulin aspart) – biosimilar – k léčbě diabetes mellitus u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku.

Lacosamide UCB 50 mg, 100 mg, 150 mg a 200 mg potahované tablety, 10 mg/ml sirup a 10 mg/ml infuzní roztok (lakosamid) – rozšíření indikací: přídatná léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých, dospívajících a dětí od 4 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

Lumoxiti 1 mg prášek pro koncentrát a roztok pro infuzní roztok (moxetumomab-pasudotox) – cytostatikum – v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s recidivující nebo refrakterní leukemií z vlasatých buněk (HCL), kteří podstoupili alespoň dvě předchozí systémové terapie, včetně léčby analogem purinových nukleosidů (PNA).

Nordimet 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg a 25 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/peru (methotrexát) – rozšíření indikací: indukce remise u středně závažné Crohnovy choroby závislé na steroidech u dospělých pacientů, v kombinaci s kortikosteroidy, a udržení remise, v monoterapii, u pacientů, kteří reagují na methotrexát.

Ogluo 0,5 mg, 1 mg injekční roztok v předplněném peru nebo v předplněné injekční stříkačce (glukagon) – hormon – léčba závažné hypoglykemie u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let s diabetem mellitem.

Plavix 75 mg a 300 mg potahované tablety (klopidogrel) – rozšíření indikace pro dospělé pacienty se středně až vysoce rizikovou tranzitorní ischemickou atakou nebo s lehkou ischemickou cévní mozkovou příhodou.

Pradaxa 75 mg, 110 mg a 150 mg tvrdé tobolky (dabigatran-etexilát) – rozšíření indikace pro léčbu žilních tromboembolických příhod (VTE) a prevenci recidivujících VTE u pediatrických pacientů od 8 let.
Pradaxa 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 110 mg a 150 mg potahované granule (dabigatran-etexilát) – léčba žilních tromboembolických příhod (VTE) a prevence recidivujících VTE u pediatrických pacientů od narození do 12 let.
Pradaxa 6,25 mg/ml prášek a rozpouštědlo pro perorální roztok (dabigatran-etexilát) – léčba žilních tromboembolických příhod (VTE) a prevence recidivujících VTE u pediatrických pacientů od narození do 1 roku.

Retsevmo 40 mg, 80 mg tvrdé tobolky (selperkatinib) – cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz – monoterapie dospělých s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s pozitivitou RET fúze, kteří vyžadují systémovou léčbu po předchozí léčbě imunoterapií a/nebo chemoterapií založenou na platině; s pokročilým karcinomem štítné žlázy s pozitivitou RET fúze, kteří vyžadují systémovou léčbu po předchozí léčbě sorafenibem a/nebo lenvatinibem. V monoterapii k léčbě dospělých a dospívajících od 12 let s pokročilým medulárním karcinomem štítné žlázy (MTC) s mutací RET, kteří vyžadují systémovou léčbu po předchozí léčbě kabozantinibem a/nebo vandetanibem.

Rukobia 600 mg tablety s prodlouženým uvolňováním (fostemsavir) – v kombinaci s dalšími antiretrovirotiky k léčbě infekce multirezistentním HIV-1 u dospělých, pro něž jinak není možné vytvořit supresivní antivirový léčebný režim.

Spravato 28 mg nosní sprej, roztok (esketamin) – rozšíření indikací: akutní krátkodobá léčba podávaná současně s perorálními antidepresivy dospělým pacientům se středně těžkou až těžkou epizodou depresivní poruchy k rychlé redukci depresivních příznaků, které podle klinického úsudku představují psychiatrický akutní stav.

Tukysa 50 mg 150 mg potahované tablety (tukatinib) – cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz – v kombinaci s trastuzumabem a kapecitabinem k léčbě dospělých pacientů s HER2 pozitivním, lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu, kteří absolvovali alespoň 2 předchozí anti-HER2 léčebné režimy.

Yuflyma 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/peru (adalimumab) – biosimilar.

Přejeme Vám hodně zdraví a stálou spokojenost při práci s programem AISLP.
Váš tým AISLP

17.2.2021

Přejděte na aktualizaci online za ceny roku 2020!!!

Pro ty z Vás, kteří ještě nepřešli na aktualizaci online, případně uvažují o rozšíření stávající licence, jsme připravili tuto časově limitovanou nabídku:

Přejděte na verzi AISLP s online aktualizacemi 12× ročně do 28. 2. 2021 ještě za ceny loňského roku.
Využijte tuto mimořádnou nabídku, která Vám umožní využít zvýhodněné ceny roku 2020. Online stahování po internetu je dnes jediný způsob, jak získat aktuální data a nenechat informace v AISLP zastarat.

V případě, že Vás tato nabídka zaujala, dovolujeme si Vám požádat o vyplnění registrace na https://www.aislp.cz/zakaznik/registrace/

Případně nás neváhejte kontaktovat na telefonu +420 777 746 490 nebo e-mailu online@aislp.cz.

Následně si pouze zvolíte variantu a obratem Vám vystavíme licenční klíč, který jednoduchým způsobem vyplníte do programu, a okamžitě se tak aktivuje stahování aktualizací po internetu. V případě potřeby Vám můžeme nabídnout i vzdálenou pomoc s instalací prostřednictvím programu TeamViewer.

Děkujeme a přejeme Vám pěkný den.
tým AISLP.CZ - databáze léků

15.2.2021

Aktualizace únor 2021

ATC skupiny platné od roku 2021 a nově registrované léčivé přípravky / změny v registracích.

Vážení uživatelé programu AISLP,
tentokráte Vám v aktualizaci únor 2021 přinášíme nejen nová data z letošního roku, ale v aktuální verzi AISLP naleznete také nové ATC skupiny, platné pro rok 2021, tak, jak je uvádí WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
Zařazení léčivých přípravků v programu je tak již plně v souladu s ATC/DDD Indexem 2021.

V aktualizované verzi programu naleznete detailní informace o nově registrovaných očkovacích látkách proti onemocnění COVID-19. A dále Vám níže zasíláme výběr z dalších nově registrovaných léčivých přípravků (léčivých látek) a ze změn v registracích, které jsou obsažené v aktuální verzi AISLP.

Nová aktualizace je již vystavena ke stažení a nadále platí, že běží vše automaticky, nemusíte nic dělat, program si aktualizaci stáhne a nainstaluje sám.

Comirnaty 500 µg/ml koncentrát pro injekční disperzi – mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – změna velikosti balení – jedna injekční lahvička obsahuje po naředění 6 dávek po 0,3 ml (pouze při použití injekční stříkačky a/nebo jehly s malým mrtvým objemem, dohromady maximálně 35 mikrolitrů).

COVID-19 Vaccine AstraZeneca – vakcína proti onemocnění COVID-19 (ChAdOx1-S [rekombinantní]) – k aktivní imunizaci osob ve věku 18 let a starších k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.

COVID-19 Vaccine Moderna injekční disperze – mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid) – k aktivní imunizaci osob ve věku 18 let a starších k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.

Doptelet 20 mg potahované tablety (avatrombopag) – rozšíření indikace pro léčbu primární chronické imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů, kteří jsou refrakterní na jiné typy léčby.

Elzonris 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok (tagraxofusp) – cytostatikum – první linie léčby dospělých pacientů s nádorem z blastických plazmocytoidních dendritických buněk (BPDCN) jako monoterapie.

Enhertu 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (trastuzumab deruxtekan) – cytostatikum, konjugát monoklonální protilátky a cytostatika – monoterapie dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím HER2-pozitivním karcinomem prsu, kteří podstoupili dva nebo více programů na bázi anti-HER2.

Fycompa 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg a 12 mg potahované tablety a 0,5 mg/ml perorální suspenze (perampanel) – rozšíření indikací pro děti od 4 let u přídatné léčby parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace a pro děti od 7 let pro přídatnou léčbu primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů (PGTCS) u pacientů s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

Hulio 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (adalimumab) – nová síla přípravku s pediatrickými indikacemi.

Palforzia 0,5 mg, 1 mg, 10 mg, 20 mg a 100 mg perorální prášek v tobolkách pro otevření,
Palforzia 300 mg perorální prášek v sáčku (protein burských oříšků jako odtučněný podzemnicový prášek) – k léčbě pacientů ve věku 4 až 17 let s potvrzenou diagnózou alergie na burské oříšky. U pacientů od 18 let se může v užívání přípravku pokračovat. Přípravek se má používat ve spojení s dietou s vyloučením burských oříšků.

Recarbrio 500 mg/500 mg/250 mg prášek pro infuzní roztok (imipenem/cilastatin/relebaktam) – rozšíření indikací o léčbu nozokomiální pneumonie (HAP) u dospělých, včetně ventilátorové pneumonie (VAP) a bakteriemie, která se vyskytuje ve spojení s HAP nebo VAP nebo, u které existuje podezření na tuto souvislost.

Roclanda 50 µg/ml + 200 µg/ml oční kapky, roztok (latanoprost + netarsudil) – oftalmologikum, antiglaukomatikum – snížení zvýšeného nitroočního tlaku (IOP) u dospělých pacientů s primárním glaukomem s otevřeným úhlem či oční hypertenzí, u nichž monoterapie prostaglandinem nebo netarsudilem neposkytuje dostačující snížení IOP.

Tivicay 5 mg dispergovatelné tablety (dolutegravir) – nová léková forma přípravku – v kombinaci s dalšími antiretrovirotiky k léčbě dospělých, dospívajících a dětí od 4 týdnů věku a s t.hm. alespoň 3 kg infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV).

Tremfya 100 mg injekční roztok (guselkumab) – rozšíření indikací: v monoterapii nebo v kombinaci s methotrexátem k léčbě aktivní psoriatické artritidy u dospělých pacientů, kteří nedostatečně odpovídají na předchozí terapii nemoc modifikujícím antirevmatikem nebo ji netolerují.

Trimbow 87 µg/5 µg/9 µg roztok k inhalaci v tlakovém obalu (beklometason, formoterol, glykopyrronium) – rozšíření indikace pro udržovací léčbu astmatu u dospělých.
Trimbow 172 µg/5 µg/9 µg roztok k inhalaci v tlakovém obalu (beklometason, formoterol, glykopyrronium) – nová síla přípravku k udržovací léčbě astmatu u dospělých.

Xarelto 15 mg a 20 mg potahované tablety (rivaroxaban) – rozšíření indikace pro léčbu žilního tromboembolismu (VTE) a prevence recidivy VTE u dětí a dospívajících do 18 let s tělesnou hmotností 30-50 kg (15 mg) nebo s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg (20 mg) po minimálně 5 dnech úvodní parenterální antikoagulační léčby.
Xarelto 1 mg/ml granule pro perorální suspenzi (rivaroxaban) – léčba žilního tromboembolismu (VTE) a prevence recidivy VTE u donošených novorozenců, kojenců a batolat, dětí a dospívajících do 18 let po minimálně 5 dnech úvodní parenterální antikoagulační léčby.

Xofluza 20 mg a 40 mg potahované tablety (baloxavir marboxil) – antivirotikum – k léčbě nekomplikované chřipky u pacientů od 12 let, k postexpoziční profylaxi chřipky u osob od 12 let.

Yervoy 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok (ipilimumab) – cytostatikum – rozšíření indikace: v kombinaci s nivolumabem a dvěma cykly chemoterapie na bázi platiny k léčbě metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic v první linii u dospělých s nádory bez senzitizující mutace EGFR nebo translokace ALK.

To je z našeho výběru vše a přejeme Vám hodně zdraví a stálou spokojenost při práci s programem AISLP.
Váš tým AISLP

Společnost INPHARMEX, spol. s r.o. zpracovává na těchto webových stránkách cookies. Více informací o tomto zpracování se dozvíte zde.