Zdroj: AISLP Výběr léku

IMBRUVICA 140 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Janssen-Cilag International N.V., Beerse, Belgie.

Cytostatikum, inhibitor proteinkináz.

Léčba dospělých pacientů: s relabujícím nebo refrakterním lymfomem z plášťových buněk (MCL); s chronickou lymfocytární leukemií (CLL), kteří již podstoupili alespoň jednu předchozí terapii, nebo v první linii u pacientů s delecí 17p nebo mutací TP53, u nichž není vhodná chemo-imunoterapie.

0210187POR CPS DUR 90Rp.
0210188POR CPS DUR 120Rp.