Zdroj: AISLP Výběr léku

KADCYLA 100 mg inf. plv. csl.
KADCYLA 160 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Protinádorové léčivo, konjugát monoklonální protilátky a cytostatika.

V monoterapii k léčbě dospělých pacientů s HER2-pozitivním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu, kteří byli dříve léčeni trastuzumabem a taxanem v monoterapii nebo v kombinaci.

0194633INF PLV CSL 1X100MGRp.54 201.06
0194634INF PLV CSL 1X160MGRp.86 221.41