Zdroj: AISLP Výběr léku

PERJETA 420 mg inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Cytostatikum, monoklonální protilátka.

K použití v kombinaci s trastuzumabem a docetaxelem u dospělých pacientů s HER2 pozitivním metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekovatelným karcinomem prsu, kteří dosud nebyli léčeni anti-HER2 léky nebo chemoterapií pro metastazující onemocnění.

0193870INF CNC SOL 420MG/14MLRp.78 680.22