Zdroj: AISLP Výběr léku

ZELBORAF 240 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor proteinkináz.

V monoterapii k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF.

0168973POR TBL FLM 56X1X240MGRp.62 137.04