Zdroj: AISLP Výběr léku

IRESSA 250 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Léčba dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s aktivačními mutacemi EGFR-TK.

0149263POR TBL FLM 30X250MGRp.51 215.23
0167602POR TBL FLM 30X250MGRp.51 215.23