Zdroj: AISLP Výběr léku

ABRAXANE 5 mg/ml inf. plv. sus.
prášek pro infuzní suspenzi

Celgene Europe Ltd., Uxbridge, Middlesex, Velká Británie.

Cytostatikum.

V monoterapii k léčbě metastazujícího karcinomu prsu u dospělých pacientů, u kterých selhala léčba první linie léčby metastazujícího onemocnění, a u pacientů, u nichž není standardní léčba obsahující antracykliny indikována. V kombinaci s gemcitabinem jako lék první linie pro léčbu dospělých pacientů s metastazujícím karcinomem pankreatu.

0029631INF PLV SUS 1X100MGRp.7 633.14
0194810INF PLV SUS 1X250MGRp.