Zdroj: AISLP Výběr léku

YONDELIS 0.25 mg inf. plv. csl.
YONDELIS 1 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Pharma Mar S.A., Colmenar Viejo (Madrid), Španělsko.

Cytostatikum.

Léčba pacientů s pokročilým sarkomem měkké tkáně poté, co léčba antracykliny a ifosfamidem selhala, nebo pacientů, u nichž léčba těmito přípravky není vhodná. V kombinaci s pegylovaným lipozomálním doxorubicinem (PLD) k léčbě pacientek s relabujícím ovariálním karcinomem citlivým na platinu.

0029222INF PLV CSL 1X0.25MGRp.
0029223INF PLV CSL 1X1MGRp.