Zdroj: AISLP Výběr léku

ALIMTA 100 mg inf. plv. csl.
ALIMTA 500 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Cytostatikum.

V kombinaci s cisplatinou k léčbě pacientů bez předchozí chemoterapie s neresekovatelným maligním mezoteliomem pleury. K léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic jiného histologického typu než predominantně z dlaždicových buněk; v kombinaci s cisplatinou nebo v monoterapii.

0028274INF PLV CSL 1X500MGRp.26 024.34
0029755INF PLV CSL 1X100MGRp.5 203.79