Zdroj: AISLP Výběr léku

NEULASTA 6 mg inj. sol.
injekční roztok

Amgen Europe B.V., Breda, Nizozemí.

Cytokin, hemopoetický růstový faktor.

Zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence febrilní neutropenie u dospělých pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukemie a myelodysplastického syndromu).
Výčet balení

0026753SDR INJ SOL 1X0.6ML IRp.
0028197INJ SOL 1X0.6MLRp.23 667.20
0149770INJ SOL 1X0.6ML IIRp.23 667.20