Zdroj: AISLP Výběr léku

FUZEON 90 mg/ml inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Roche Registration Ltd., Welwyn, Hertfordshire, Velká Británie.

Antivirotikum, inhibitor fúze.

Spolu s dalšími antiretrovirotiky k léčbě pacientů infikovaných virem HIV1, u kterých došlo k selhání léčebných režimů obsahujících alespoň po jednom přípravku z následujících skupin antiretrovirových chemoterapeutik: inhibitory HIV proteázy, nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy a nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy, nebo se u těchto pacientů vyvinula nesnášenlivost k předchozím antiretrovirovým léčebným režimům.

0025581INJ PSO LQF 60X90MG/ML+STRp.36 176.99